Όραμα - Αποστολή - Στόχοι

 

ΟΡΑΜΑ

Η δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης για άτομα όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και όλων των ηλικιών

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να ικανοποιήσει ανάγκες διά βίου μάθησης μέσω της προσφοράς υψηλής ποιότητας, προσβάσιμων σε όλους, καινοτόμων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες εκπαιδευόμενων όλων των ηλικιών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.

 

ΣΤΟΧΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Η επίτευξη της αποστολής του ΚΕΔΙΒΙΜ, επιδιώκεται μέσω της εκπλήρωσης των παρακάτω στόχων:

- αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΑΠΘ σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση

- ενίσχυση των δεσμών του ΑΠΘ με τους πολίτες και η εξασφάλιση της  δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση.

- άνοιγμα του ΑΠΘ στη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης, μέσω υλοποίησης προγραμμάτων που απευθύνονται στο διεθνή χώρο.

- συμβολή του ΑΠΘ στην αναβάθμιση της ποιότητας της μη-τυπικής εκπαίδευσης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.

 

Οι στόχοι του ΚΕΔΙΒΙΜ θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθούν μέσα από την υλοποίηση δράσεων όπως:

* Υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων και ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες ομάδων πολιτών,

* Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του Ιδρύματος και δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων με σκοπό την ανάπτυξη πανεπιστημιακού επιπέδου προγραμμάτων που καλύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των φορέων αυτών,

* Εισαγωγή και ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs, Massive Open Online Courses)

* Διοργάνωση συνεδρίων και workshops που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων