Αίτηση Συμμετοχής «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα (Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής)»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)

Εάν ναι, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
(Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.)
(Αποδεικτικό πληρωμής) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή πχ. Papadopoulos.pdf/jpg