Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.
*(υποχρεωτικά πεδία)

 

Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία.
(Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.)
Εάν ναι, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
(Bιογραφικό σημείωμα, Τίτλοι Σπουδών) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή πχ. Papadopoulos.zip
Κόστος συμμετοχής: 1725€