Προκήρυξη Προγράμματος «Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η΄ ΚΥΚΛΟΥ

Μετά από την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος επιμόρφωσης (πραγματοποίηση 7 κύκλων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα) και το συνεχιζόμενο αυξημένο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται, σας ενημερώνουμε ότι αρχές Απριλίου του 2017 θα ξεκινήσει  νέος κύκλος.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Διδακτικής της Βιολογίας και να καταρτισθούν με γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας και να ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο με αρτιότερη οργάνωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι γνώσεις και δεξιότητες αυτές απορρέουν από σύγχρονα μοντέλα και θεωρίες μάθησης και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καινοτόμες στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας. Αναφέρονται ακόμη, σε ποικίλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι η αποτίμηση σχολικών εγχειριδίων και βοηθημάτων, η μετατροπή των περιεχομένων των σχολικών εγχειριδίων σε αντικείμενο διδασκαλίας, η χρήση εικόνων ως εκπαιδευτικό υλικό, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η αξιολόγηση της διδασκαλίας κ.λ.π. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα προσπαθεί να εστιάσει σε όλες αυτές τις πτυχές μέσα από μελέτες περίπτωσης, οι οποίες αναμένεται να αντιπαραβάλλουν κριτικά το πώς η Βιολογία διδάσκεται σήμερα στα Ελληνικά Γυμνάσια και Λύκεια με το πώς αυτή πρέπει να διδάσκεται.

Το σεμινάριο διάρκειας 39 ωρών περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες:

  • Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φύση της επιστήμης της Βιολογίας και τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την αποτελεσματική διδασκαλία των επιστημονικών εννοιών, των επιστημονικών διαδικασιών, της επιστημονικής λογικής (επιχειρήματα) καθώς και της ίδιας της φύσης της επιστήμης.
  • Η δεύτερη θεματική ενότητα έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με  το διδακτικό μετασχηματισμό που επιτελείται στο επίπεδο της σχολικής επιστήμης και να κατανοήσουν ζητήματα που άπτονται της χρήσης των σχολικών εγχειριδίων αλλά και των σχολικών βοηθημάτων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
  • Η τρίτη θεματική ενότητα έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν μοντέλα διδασκαλίας που απορρέουν από σύγχρονες γνωστικές θεωρίες για τη μάθηση αλλά και να εξοικειωθούν με παιδαγωγικές πρακτικές που κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών όπως είναι η συνεργατική μάθηση, η μάθηση μέσω αναζήτησης και διερεύνησης, η μάθηση μέσα από μελέτες περίπτωσης κ.λ.π.
  • Η τέταρτη θεματική ενότητα εστιάζει στην εφαρμογή και την αξιοποίηση των παραπάνω γνώσεων στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από το εθνικό μας σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.

 

Με βάση τα παραπάνω το πρόγραμμα απευθύνεται α) σε εν ενεργεία καθηγητές Βιολογίας που απασχολούνται στον Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα και ενδιαφέρονται για την ποιότητα του διδακτικού τους έργου, β) σε ανέργους ή σε ετεροαπασχολούμενους πτυχιούχους Βιολογίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν Βιολογία στον Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα και επιθυμούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά και τυπικά (λαμβάνοντας πιστοποιητικό) στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, και γ) σε εν ενεργεία στελέχη εκπαίδευσης όπως είναι οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διδακτικών μεταρρυθμίσεων που προωθούνται σήμερα διεθνώς στο χώρο της σχολικής διδασκαλίας της Βιολογίας.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (με αντιστοίχιση ΕCTS)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10/2 έως 3/4/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε στην ιστοσελίδα εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί ή απόγευμα ή Πέμπτη-Παρασκευή-απόγευμα αναλόγως με τις προτιμήσεις των εκπαιδευομένων.  

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 282 Ευρώ (πληρωτέο σε μια μικρή προκαταβολή 82 Ευρώ και δύο ισόποσες δόσεις των 100 Ευρώ, οι οποίες θα καταβληθούν στο μέσο του προγράμματος και με το πέρας αυτού, αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος καθ. Γεώργιο Στάμου (gpstamou@bio.auth.gr) καθώς και με τον επιστημονικό συνεργάτη του Τμήματος Βιολογίας Δρ. Δημήτριο Σχίζα (dimschizas@hotmail.com), τηλ. επικοινωνίας: 2310-998326 (ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                 Ο  Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                               του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής                                                         Γ. Στάμου, Καθηγητής

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Σάββατο, Απρίλιος 8, 2017
λήξη: 
Σάββατο, Μάιος 27, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 10, 2017 to Δευτέρα, Απρίλιος 3, 2017