Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Επιστημονική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης που ορίστηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της συζήτησε αναλυτικά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τη διεθνή και εθνική εμπειρία, τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις λειτουργίας στο ΑΠΘ προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.

Η Επιτροπή έκρινε ότι η λειτουργία προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης είναι επιτακτική για να ανταποκριθεί το ΑΠΘ στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, ειδικά την περίοδο αυτή. Το πανεπιστήμιό μας διαθέτει επιστημονικό δυναμικό και υποδομές που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν για να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ευρείες ομάδες πολιτών της χώρας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η λειτουργία αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης από το πανεπιστήμιό μας θα συμβάλει στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση, στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης.

Η επιτροπή έκρινε επίσης ότι τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης θα πρέπει να λειτουργήσουν σε πλαίσιο που θα εγγυάται το υψηλό επίπεδο των σπουδών, τη συμβατότητά τους με το ρόλο του δημόσιου πανεπιστημίου, την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και θα εξασφαλίζει την πιστοποίηση των παρεχόμενων τίτλων και προσόντων και τη διαφάνεια της διαχείρισης των πόρων των προγραμμάτων. Με αυτούς του στόχους προχώρησε στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού για την οργάνωση και λειτουργία της Διά Βίου Μάθησης στο ΑΠΘ και στη σύνταξη μιας αίτησης προς την επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων από κριτές που θα επιλέγει η επιτροπή από μητρώο αξιολογητών.

Η Επιτροπή με την παρούσα της σύνθεση θα αναλάβει προσωρινά τη λειτουργία της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της μέχρι την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Νόμο 4009 οργάνων.

Συνεπώς:

  • καλούνται τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να προσφέρουν προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που αφορούν όλες τις μορφές εκπαίδευσης εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή γενική άτυπη εκπαίδευση, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, επιμόρφωση να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της  Δια Βίου Μάθησης για να ενημερωθούν για τη διαδικασία αίτησης και τον κανονισμό λειτουργίας και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση υποβολής πρότασης.
  • καλούνται επίσης τα μέλη ΔΕΠ που θα επιθυμούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αξιολογητές των προτάσεων να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα στην ίδια ιστοσελίδα.