Προκήρυξη Προγράμματος «Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως ξένης (επίπεδο Γ1)»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως ξένης (επίπεδο Γ1)»

"English language courses in C1 level"

Σκοπός προγράμματος:

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο (Γ1) με σκοπό την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και στοιχείων πολιτισμού μέσα από θεματικές ενότητες που συνδέονται με διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και λειτουργίας της γλώσσας. Η διδασκαλία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, ανταποκρινόμενο στις συνεχείς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των καιρών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Ενήλικες Έλληνες-ίδες, χρήστες με προχωρημένη γλωσσομάθεια της αγγλικής (επίπεδο Β2). Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί στο διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ, κατόπιν σχετικού αιτήματος και συνεργασίας με το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ.

Το Πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες ΑΠΘ, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους διατμηματικά μαθήματα στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών. 

Δομή προγράμματος - θεματικές ενότητες :

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνει εκ του σύνεγγυς από μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΑΠΘ με ειδικότητα τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.

Η μέθοδος διδασκαλίας που θα ακολουθήσει η διδάσκουσα θα είναι η ‘ενεργός μάθηση-διδασκαλία’ όπου οι ενήλικες μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση τους, δηλαδή θα εμπλέκονται σε μια ενεργητική διαδικασία μάθησης, η οποία θα εμπεριέχει την κατασκευή του νοήματος μέσα από διαπροσωπική συζήτηση και επικοινωνία. Οι γνωστικές δεξιότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν είναι η ανάγνωση (reading), η γραφή, (writing), η ακουστική κατανόηση ενός κειμένου (listening) και τέλος η  παραγωγή προφορικού λόγου (speaking).

Βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης (ECTS) δικαιούνται όσοι/όσες εκπαιδευόμενοι/ες:

1.    Συμμετέχουν στις δραστηριότητες/ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

2.    Συμμετέχουν με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος

3.    Δεν έχουν απουσιάσει σε περισσότερα από δύο μαθήματα

 

Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος δεν αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των  150 Ευρώ/ εκπαιδευόμενο (πληρωτέο εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος).

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή μη πλήρους παρακολούθησης των μαθημάτων από υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση  θα τη βρείτε εδώ.

Θα δημιουργηθεί ένα Τμήμα 30 ατόμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τμήματος και έναρξη του Προγράμματος είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον είκοσι (20) εκπαιδευομένων. Στην περίπτωση που δεν θα καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός,  το Πρόγραμμα δύναται να επαναπροκηρυχθεί σε διαφορετικό χρόνο.

Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχόμενων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  2. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής επιπέδου Β2
  3. Βεβαίωση σχέσης εργασίας με το ΑΠΘ (μόνο για το διοικητικό προσωπικό)

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ιωάννα Δουλιάκα, idouliak@smg.auth.gr, 2310 997572  και τον κ. Ανδρέα Βασιλειάδη, avasili@smg.auth.gr, 2310 997475.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                              Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

     Δια Βίου Μάθησης                                                 του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής Α.Π.Θ.                           Μ. Ματθαιουδάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τετάρτη, Μάιος 3, 2017 to Κυριακή, Σεπτέμβριος 17, 2017