Προκήρυξη Προγράμματος «Οικουμενικό Πατριαρχείο και βαλκανικός χώρος: Ιστορία-Εκκλησιαστική Παράδοση»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος

«Οικουμενικό Πατριαρχείο και βαλκανικός χώρος: Ιστορία-Εκκλησιαστική Παράδοση»

Στο πλαίσιο της Δομής «Διά Βίου Μάθησης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιείται το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Οικουμενικό Πατριαρχείο και βαλκανικός χώρος: Ιστορία-Εκκλησιαστική Παράδοση».

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα εξυπηρετήσει τη διάχυση ειδικών, εμπεριστατωμένων και ασφαλών γνώσεων σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ενός εκκλησιαστικού οργανισμού παγκοσμίου εμβέλειας και κύρους, σε ευρύτερα στρώματα της ελλαδικής κοινωνίας. Θα προσφέρει, επίσης, αφορμή για την προώθηση της αναγκαίας σύνδεσης της Εκκλησίας με τη θεολογία, την ιστορία, τη νομική σκέψη, τη γεωγραφία, τον πολιτισμό, την τέχνη και τις θετικές επιστήμες.

Στόχοι του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάδειξη, με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, της σχέσης (ιστορικής, γεωγραφικής, πολιτιστικής, λατρευτικής κ.ά) του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του αρχαίου αυτού ευρωπαϊκού θεσμού, με το χώρο της Χερσονήσου του Αίμου (Βαλκανικής), τους λαούς της, τη θρησκευτική, εκκλησιαστική και πολιτιστική ταυτότητά της.

Πιο αναλυτικά, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

1.    στην ευρύτερη και σφαιρική προβολή και παρουσίαση των ιστορικών σχέσεων, της κοινής «αποστολικότητας», της δικαιοδοσίας, της πολιτισμικής επίδρασης του Οικουμενικού Θρόνου κατά τη Βυζαντινή, Οθωμανική και Νεότερη περίοδο στο χώρο της Χερσονήσου του Αίμου (Βαλκανικής),

2.    στην περιγραφή της σχέσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις άλλες ορθόδοξες και μη ιστορικές κοινότητες του χώρου και

3.    στην ανάδειξη της κοινής εκκλησιαστικής και λειτουργικής παράδοσης (ιστορικής και σύγχρονης) στο  χώρο της Χερσονήσου του Αίμου.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε μητροπόλεις και πατριαρχικές μονές, ενώ προς το τέλος του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί (προαιρετική) επί τόπου ξενάγηση σε σημεία του βαλκανικού χώρου (ναοί, μονές, μητροπόλεις και θρησκευτικά ιδρύματα) που σχετίζονται με την ιστορία και την εκκλησιαστική παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βιωματική πρόσληψη εκ μέρους των συμμετεχόντων των ιστορικών δεσμών της περιοχής της Χερσονήσου του Αίμου και των λαών που την κατοικούν με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανά τους αιώνες.

Οι διδάσκοντες

Οι θεματικές του Προγράμματος θα διδαχθούν κυρίως από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (ΑΠΘ). Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μαθήματα που θα διδαχθούν από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΑΠΘ), Μουσικών Σπουδών (ΑΠΘ), Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΠΑΜΑΚ) και Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (ΔΠΘ) καθώς και από ειδικούς επιστήμονες.

Σε ποιους απευθύνεται 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους από τους χώρους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (θεολόγους, ιστορικούς, νομικούς, σλαβολόγους, φιλολόγους, αρχαιολόγους, ξεναγούς, ιστορικούς της τέχνης κ.ο.κ.),
  • απόφοιτους των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημαϊκών, κληρικούς, ιεροψάλτες και κατηχητές,
  • εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
  • όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον εκκλησιαστικό αυτό θεσμό.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με μοριοδότηση τυπικών προσόντων (όπως κατοχή πτυχίου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας). Θα λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υποβολής της αίτησης κατά σειρά προτεραιότητας.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εκ του σύνεγγυς στη Θεσσαλονίκη  αλλά και σε χώρους που σχετίζονται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Μακεδονία και τη Θράκη (μητροπόλεις, πατριαρχικές μονές). Στο προαιρετικό του μέρος θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη και διδασκαλία σε σημεία του βαλκανικού χώρου (ναοί, μονές, μητροπόλεις και θρησκευτικά ιδρύματα) που σχετίζονται με την ιστορία και την εκκλησιαστική παράδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο χώρο. Σε όσους εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να συμμετέχουν στο προαιρετικό πρόγραμμα θα δοθεί η δυνατότητα ασύγχρονης, εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο θεματικές ενότητες: α. Ιστορία και β. Εκκλησιαστική Παράδοση και Πολιτισμός. Συνολικά, το Πρόγραμμα θα έχει 20 μαθήματα (δέκα μαθήματα ανά θεματική ενότητα), τα οποία θα καλύψουν 60 διδακτικές ώρες.

Αξιολόγηση

Για την τελική αξιολόγησή τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εκπονήσουν γραπτή εργασία 3000 λέξεων. Για την εργασία αυτή, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αντικείμενο από πίνακα θεμάτων, σχετικών με τις θεματικές του Προγράμματος. Τα θέματα που θα περιληφθούν στον πίνακα, ως και η βοηθητική βιβλιογραφία, θα καταρτισθεί από τους διδάσκοντες, οι οποίοι θα παρέχουν επιστημονική υποστήριξη κατά τη διαδικασία σύνταξης των εργασιών. Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν εντός πέντε (5) εβδομάδων μετά το πέρας των μαθημάτων, ώστε να αξιολογηθούν και εν συνεχεία να εκδοθούν τα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος.

Μετά το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης χορηγούνται:

1.    Βεβαίωση συμμετοχής

2.    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση απουσιών, ανεπαρκούς εργασίας ή μη υποβολής αυτής θα δίνονται απλές βεβαιώσεις συμμετοχής.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο αυτό Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ. Το 50% του ποσού θα πρέπει να καταβληθεί με την αποδοχή της αίτησης και το αργότερο μέχρι 11 Μαΐου. Το υπόλοιπο θα πρέπει να καταβληθεί εντός των δύο πρώτων εβδομάδων των μαθημάτων. Η δυνατότητα παροχής υποτροφιών θα εξεταστεί μετά την υποβολή των αιτήσεων και την κατάθεση της πρώτης δόσης.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής όσων συμμετάσχουν στην προαιρετική επί τόπου εκπαίδευση θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. Το επιπλέον αυτό κόστος θα υπολογιστεί επί τη βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων στην εκδρομή.

Χρονική διάρκεια και τόπος διεξαγωγής

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά δύο μήνες (μέσα Μαΐου–μέσα Ιουλίου 2017). Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο σε χώρο της Ιεράς Μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη (Αίθουσα ναού Αγίου Ανδρέου).

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/4 έως 5/5/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.    Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

2.    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

3.    Τίτλοι Σπουδών

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη της γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος (e-mail: ecupatria-diaviou@auth.gr, τηλ.: 2310996678).

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                    O Επιστημονικά Υπεύθυνος

Διά Βίου Μάθησης                                                             του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής Α.Π.Θ.                                    Ι. Μπάκας, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τετάρτη, Απρίλιος 12, 2017 to Παρασκευή, Μάιος 5, 2017