Προκήρυξη Προγράμματος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ., θα υλοποιηθεί ο 1ος Κύκλος του προγράμματος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων».

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών  της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης θα επικαιροποιήσουν και θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν:

 • την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • το επαγγελματικό περίγραμμα και την αξιολόγηση  του εκπαιδευτή ενηλίκων σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • τις αρχές και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης και μάθησης Ενηλίκων και την Δυναμική της ομάδας
 • την σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας
 • την Συμβουλευτική στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και υποψήφια στελέχη  καθώς και εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πιο  συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διευθυντές, υποδιευθυντές και στελέχη  Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ., Ι.Ι.Ε.Κ).
 • Εκπαιδευτές Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ., Ι.Ι.Ε.Κ).
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εμπλέκονται στο μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοποιημένους ή μη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θέλουν να ασχοληθούν με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 2,5 μήνες, είναι συνολικής διάρκειας 200 ωρών και αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες:

1η Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη : Θεσμικό πλαίσιο – Φορείς

 • Εννοιολογική αποσαφήνιση (τυπική, μη τυπική εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, διά βίου μάθηση, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση κ.λπ.
 • Ευρωπαϊκές και  Εθνικές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Νομοθεσία - Φορείς
 • Το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
 • Ο ρόλος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική για τη διά βίου μάθηση μέχρι το 2020

 

2η Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 • Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Εργαλεία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

3η Ο εκπαιδευτής ενηλίκων σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 • Επαγγελματικό περίγραμμα εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά και προσόντα του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εκπαιδευτικό ή μαθησιακό συμβόλαιο
 • Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Αξιολόγηση Διδακτικής ενότητας

 

4η Αρχές και μεθοδολογία Εκπαίδευσης και Μάθησης Ενηλίκων – Δυναμική της ομάδας

 • Αρχές αποτελεσματικής μάθησης Ενηλίκων –Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων – Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής
 • Μέθοδοι, τεχνικές και μέσα διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Δυναμική της ομάδας
 • Επικοινωνία στην ομάδα – Γλώσσα σώματος

 

5η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και αγορά εργασίας

 • Εννοιολογική αποσαφήνιση (απασχόληση, απασχολησιμότητα, πρακτική άσκηση, μαθητεία κ.λπ.)
 • Ευρωπαϊκές και  Εθνικές πολιτικές για την απασχόληση
 • Η πρακτική άσκηση ως μέσο προώθησης της απασχολησιμότητας των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • Ο θεσμός της μαθητείας ως μέσο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

 

6η Συμβουλευτική στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 • Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ( ή Επαγγελματική Συμβουλευτική) και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 • Ο ρόλος του Συμβούλου Σταδιοδρομίας (ή επαγγελματικού Συμβούλου)  στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Τεχνικές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

 

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, e-learning του Α.Π.Θ.

Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενοι/ες θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις και θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων.

Μέσω της σχετικής πλατφόρμας, θα εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση σε κατάλληλα προσαρμοσμένο στις αρχές της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό καθώς και  στη σχετική βιβλιογραφία.

Τέλος προβλέπεται η λειτουργία ομάδων συζητήσεων (forum), για αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές τους και μεταξύ τους και για καθοδήγηση και επίλυση αποριών.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν Πανεπιστημιακοί εξειδικευμένοι στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων με εμπειρία στις επιμέρους θεματικές ενότητες.

 

Παροχές του προγράμματος

 • Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεoδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-bοoks, σημειώσεις, βιβλιογραφία)
 • Οδηγός μελέτης
 • Βεβαίωση συμμετοχής
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS
 • Μοριοδότηση  σε εκπαιδευτές και στελέχη για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ)

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 228 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

1.    ΑΜΕΑ, έκπτωση 20% (180 ευρώ)

2.    Άνεργοι με κάρτας ανεργίας σε ισχύ, έκπτωση 12% (200 Ευρώ)

3.    Προσωπικό Α.Π.Θ., έκπτωση 12% (200 ευρώ)

4.    Εκπαιδευτές ΙΕΚ, έκπτωση 12% (200 ευρώ)

5.    Εκπαιδευτικοί ΕΠΑΛ, έκπτωση 12% (200 ευρώ)

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 25/7/2018  και μόνον ηλεκτρονικά. Για την επιλογή των υποψηφίων θα  ληφθούν υπ’ όψιν οι τίτλοι σπουδών και η ενδεχόμενη προϋπηρεσία. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Την Αίτηση για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.

Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία μπορείτε να επισυνάψετε στην αίτηση ή εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail eek.auth@gmail.com  :

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλους σπουδών
 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω:

        Συγκεκριμένα,

 • για την κατηγορία 1: Σχετική γνωμάτευση
 • για την κατηγορία 2: Βεβαίωση ανεργίας
 • για την κατηγορία 3: Φοιτητική ταυτότητα ή Βεβαίωση σπουδών
 • για την κατηγορία 4: Βεβαίωση ή σύμβαση ή μισθοδοσία ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ιδιότητα
 • για την κατηγορία 5: Βεβαίωση ΙΕΚ ή αντίγραφο σύμβασης
 • για την κατηγορία 6: Βεβαίωση από ΕΠΑΛ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διοικητικά υπεύθυνη κ. Αικατερίνη Σιπητάνου καθημερινά, εκτός Τρίτης και Πέμπτης (τηλ. επικοινωνίας: 6972 856292, eek.auth@gmail.com)  ή τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του Προγράμματος, Δρ. Αζαρία Μαυρόπουλο (τηλ. επικοινωνίας:  6944 308483 & 2310 995892, azarias@auth.gr).

 

Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                              Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

           ΚΕΔΙΒΙΜ                                                               του Προγράμματος

         Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                 Δρ.  Α. Μαυρόπουλος, Ε.ΔΙ.Π, ΑΠΘ