Κριτήρια Αξιολόγησης

Α. Συνάφεια της ομάδας με το αντικείμενο του προγράμματος Β. Αναγκαιότητα Γ. Ποιότητα

1. Διδακτικό προσωπικό 2. Περιεχόμενο προγράμματος 3. Εκπαιδευτικό υλικό 4. Χώροι υλοποίησης και υλικοτεχνική υποδομή

Δ. Προϋπολογισμός

1. Υλοποιήσιμος 2. Ορθολογική κατανομή δαπανών

Ε. Γενική αποτίμηση