Αξιολόγηση Προγράμματος «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές»
Επιλέξτε την περίοδο στην οποία συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η εργασία, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Σουζάνα Παντελιάδου
Δημητροπούλου Παναγιώτα
Αναστασία Χιδερίδου-Μανδαρή
Παπά Μιχαέλα-Δέσποινα
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)