Αξιολόγηση Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
(προσδιορίστε)
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Ο Οδηγός Μελέτης του προγράμματος ήταν:
Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος
Οι Συνεδρίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Οι μικροδιδασκαλίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Αζαρίας Μαυρόπουλος
Αναστασία Παμπούρη
Αθανασία Λαζαρίδου
Θωμαή Δημητριάδου
Παρασκευή Τσολακίδου
Ιωάννης Μουμούρης
Αθηνά Σιπητάνου
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)