Αξιολόγηση Προγράμματος «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
Για την καλύτερη επεξεργασία των απαντήσεων παρακαλούμε επίσης να σημειώσετε αν έχετε κάποιο από το παραπάνω.
παρακαλούμε συμπληρώστε
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με δείκτη 1-5, όπου το 1 δείχνει τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης και το 5 τον μεγαλύτερο.
Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με δείκτη 1-5, όπου το 1 δείχνει τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης και το 5 τον μεγαλύτερο.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με δείκτη 1-5, όπου το 1 δείχνει τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης και το 5 τον μεγαλύτερο.
Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με δείκτη 1-5, όπου το 1 δείχνει τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης και το 5 τον μεγαλύτερο.
Ε. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ