Αξιολόγηση Προγράμματος «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
Για την καλύτερη επεξεργασία των απαντήσεων παρακαλούμε επίσης να σημειώσετε αν έχετε κάποιο από το παραπάνω.
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με δείκτη 1-5, όπου το 1 δείχνει τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης και το 5 τον μεγαλύτερο.
Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με δείκτη 1-5, όπου το 1 δείχνει τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης και το 5 τον μεγαλύτερο.
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με δείκτη 1-5, όπου το 1 δείχνει τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης και το 5 τον μεγαλύτερο.
Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με δείκτη 1-5, όπου το 1 δείχνει τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης και το 5 τον μεγαλύτερο.
Ε. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ