Αξιολόγηση Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α΄»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα - IΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α΄: ΦΑΡΜΑΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ –ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)