Αξιολόγηση Προγράμματος «Νομίσματα και νομισματική: το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και της αρχαιολογίας»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Νομίσματα και νομισματική: το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και της αρχαιολογίας»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Π. Παπαδοπούλου
Π. Τσέλεκας
Β. Μαλαδάκης
Δ. Γεροθανάσης
Ε. Φουρλίγκα
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
προσδιορίστε
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)