Αξιολόγηση Προγράμματος «Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Σχεδιασμός, Μετατροπή»

Στοιχεία Προγράμματος
Τίτλος Προγράμματος
«Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας-Σχεδιασμός, Μετατροπή»
Επιλέξτε σε ποιον Κύκλο συμμετείχατε.
Στοιχεία εκπαιδευόμενου
προσδιορίστε
Αποτίμηση της γενικής ποιότητας του προγράμματος
Οι εισηγήσεις, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Η πρακτική άσκηση/ασκήσεις/εργασίες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου,...:
Αποτίμηση των επιμέρους εισηγήσεων
Βαθμολογείστε με βάση την κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5:Άριστα, 4:Πολύ Καλά, 3:Αρκετά Καλά, 2:Καλά, 1:Όχι Καλά
Γ. Παπαγιάννης
Γ. Χριστοφορίδης
Χ. Δημουλιάς
Θ. Θεοδοσίου
Κ. Τσικαλουδάκη
Δ. Ταμπάκης
Δ. Μπόζης
Α. Νουσδίλης
Αποτίμηση της οργάνωσης του προγράμματος
(για τη βελτίωση των προγραμμάτων, παρακαλούμε προσθέστε στη συνέχεια τυχόν γενικές παρατηρήσεις και σχόλιά σας σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υλοποίησης του, την οργάνωσή του και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό)