Προκήρυξη Προγράμματος «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος

«Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ., με τη συνεργασία του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος (Σ.ΕΚ.Ε.) μέλους του  Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εκτιμητικών Οργανισμών  (TEGοVA) και εντεταλμένου  χορηγού για την Ελλάδα  της Ευρωπαϊκής Αναγνώρισης  REV (Recognized European Valuer), θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Εμβάθυνση στην εκτιμητική περιουσιακών στοιχείων» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Σκοπός του προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε Απόφοιτους Ανώτατης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης, είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών που θα το παρακολουθήσουν στην επιστήμη της εκτιμητικής περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους ως εκτιμητές και να διευκολυνθούν στην διαδικασία επαγγελματικής πιστοποίησής τους μέσα από τα υφιστάμενα σχήματα επαγγελματικής πιστοποίησης εκτιμητών.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 160 ώρες και καλύπτει τα εξής θεματικά πεδία:

1.      Στρατηγικό Μάνατζμεντ

2.      Διαχείριση Καινοτομίας

3.      Αξιολόγηση Επενδύσεων

4.      Διαπραγματεύσεις

5.      Επιχειρηματική Ηθική

6.      Βασικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

7.      Στρατηγική Χρηματοδότησης Ακινήτων στην Πράξη

8.      Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και Εφαρμογές

9.      Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

10.   Απαλλοτριώσεις

11.   Διαχείριση Κεφαλαιαγοράς

12.   Real Estate Investment Banking / Structured Finance

13.   Ανάπτυξη του Έργου Ακινήτων

14.   Μεσιτεία

15.   Οικονομική Θεωρία

16.   Στατιστική Θεωρία

17.   Κύκλοι Real Estate και Μοντέλα Πρόβλεψης – Μοντέλα Βελτιστοποίησης – Δείκτες Τιμών

18.   Πολεοδομική Νομοθεσία

19.   Περιφερειακή Οικονομική

20.   Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές

21.   Αστική Οικονομία και Real Estate

22.   Οι δημογραφικές εξελίξεις και ο τομέας ακινήτων

23.   Η διεθνοποίηση της Αγοράς Ακινήτων

24.   Μέθοδοι Εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων

 

Στα Θεματικά Πεδία περιλαμβάνονται διαλέξεις, αλλά και ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους την πολύπλευρη και διαδραστική συμμετοχή τους, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ τους. Το προσωπικό που θα διδάξει στο πλαίσιο του προγράμματος είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, καθώς επίσης μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή του Παν. Μακεδονίας και επαγγελματίες εκτιμητές μέλη του Σ.Ε.Κ.Ε. με αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με τα θεματικά πεδία του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών σχολών, όλων των ειδικοτήτων, Οικονομικών Σχολών, όλων των ειδικοτήτων, και απόφοιτων ΑΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο ανάλογο των ως άνω σχολών ΑΕΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών.

Η διδασκαλία θα γίνεται σε αίθουσα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών απογευματινές ή βράδινες ώρες τις ημέρες Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος διδασκαλίας προβλέπεται ότι θα είναι οι 12 ώρες.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνεται με εκπόνηση εργασιών από αυτούς με το πέρας της διδασκαλίας κάθε θεματικής ενότητας. Οι εργασίες που θα εκπονούνται θα παρουσιάζονται προφορικά από τους εκπαιδευόμενους και το αποτέλεσμα της τελικής αξιολόγησης θα προκύπτει από το συνδυασμό της πληρότητας του γραπτού κειμένου και της επίδοσης του εκπαιδευόμενου στην παρουσίαση της εργασίας του.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα που θα ανταποκριθούν επιτυχώς στις προβλεπόμενες απαιτήσεις, θα χορηγηθούν:

  •  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS

 

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα αναγνωρίζεται από το Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδος ως έξι (6) μήνες επαγγελματική εμπειρία  στην Εκτιμητική και θα προσμετρά για τη μείωση της απαιτούμενης διετίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/6/2017 έως 31/8/2017 και μόνον ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα,
  • Τίτλοι Σπουδών.
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

 

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη.

Την αίτηση θα τη βρείτε στο σύνδεσμο εδώ, μέσω του οποίου γίνεται και η υποβολή.

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται να γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2017.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 850 Ευρώ (πληρωτέο σε τρεις δόσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ζήση Μάλλιο (zmallios@civil.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-995674 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                              Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

                  Δια Βίου Μάθησης                                             του Προγράμματος

                Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                            Ζ. Μάλλιος, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 2, 2017
λήξη: 
Σάββατο, Ιανουάριος 20, 2018
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Ιούνιος 1, 2017 to Πέμπτη, Αύγουστος 31, 2017