Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Μπορείτε να βρείτε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Στην μεταβατική περίοδο λειτουργίας και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ν. 4009/11, οι αρμοδιότητες που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας για την Επιτροπή και την Ειδική Γραμματεία μεταφέρονται στην αρμοδιότητα της Επιστημονικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης» (συνεδρίαση Συγκλήτου 2827/3-11-10).