Δια Βίου Μάθηση ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, ειδικά την περίοδο αυτή, αποφάσισε τη λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10). Για το σκοπό αυτό συστάθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2827/3-11-10) η Επιστημονική Επιτροπή για την Δια Βίου Μάθηση η οποία, σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της, συζήτησε αναλυτικά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τη διεθνή και εθνική εμπειρία, τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις λειτουργίας στο ΑΠΘ προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και έκρινε ότι η λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων είναι σήμερα επιτακτικότερη από ποτέ καθώς αυτά συμβάλλουν στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης. Διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.