ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προχώρησε στις αρχές του 2012 στην ίδρυση της Δομής Διά Βίου Μάθησης, προκειμένου να ανταποκριθεί με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στις ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπήρχαν στην ελληνική κοινωνία. Η Δομή λειτούργησε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114Α/2-8-2017), τερμάτισε τη λειτουργία της.

Τη θέση της Δομής πήρε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ) (ΥΑ 229717/Ζ1, ΦΕΚ4Β’/5-1-2018).

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ, αντλώντας από την εμπειρία της Δομής Διά Βίου Μάθησης και εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες που του δίνει η νέα θεσμοθετημένη του θέση για συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς, στοχεύει στη συνέχιση της ανοδικής πορείας που χάραξε η λειτουργία της Δομής την προηγούμενη 5ετία και στην προσφορά νέων, επίκαιρων και αναγκαίων στο κοινό προγραμμάτων επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης.