Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015» - δια ζώσης και εξ αποστάσεως

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015» στο διάστημα  Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται  σε:

 • Σε άτομα και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιδιώκουν την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω του Πιστοποιημένου Τίτλου Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΠΔ
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνους Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
 • Διοικητικό Προσωπικό και άλλα στελέχη μιας επιχείρησης που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις εφαρμογής ενός συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ανέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και των σχετικών διεργασιών

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 14001:2015.

Ειδικότεροι Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

 • Η παρουσίαση των Παγκόσμιων Περιβαλλοντικών ζητημάτων και οι νομοθετικές απαιτήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Η περιβαλλοντική ευθύνη.
 • Η Ενημέρωση για τις βασικές νομικές απαιτήσεις σε σχέση με το περιβάλλον
 • Η αναλυτική ερμηνεία των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 14001:2015
 • Η εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015
 • Η εξάσκηση στις απαιτήσεις και πρακτικές του διεθνούς προτύπου για τις επιθεωρήσεις ISO 19011:2004
 • Η κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Η περιγραφή του τρόπου διενέργειας των επιθεωρήσεων (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, κλείσιμο)

 

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14001:2015 και του ISO/IEC 19011:2018 για επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και σχετικών διεργασιών, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να :

 • να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, βελτιώνουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των ευρημάτων αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου
 •  να εντοπίζουν τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις
 • να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων τους
 • να σχεδιάζουν και διενεργούν επιθεωρήσεις σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και το πρότυπο ISO/IEC 19011:2018

 

Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι συνολικής διάρκειας 56 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπός και Αντικείμενο του Σεμιναρίου

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγικές Έννοιες – Περιβαλλοντική Διαχείριση

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 14001: 2015

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 19011:2018 για τις Επιθεωρήσεις προσαρμογή στις απαιτήσεις του ISO 14001:2015

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός, Προετοιμασία, Διενέργεια Επιθεωρήσεων / Εκπαίδευση Επιθεωρητών

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ευρήματα και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επιθεώρησης / Αναγνώριση & Καταγραφή των μη Συμμορφώσεων

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρακτική Άσκηση

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Πιστοποίηση Επιθεωρητών

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευόμενων

 

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα διεξάγεται μέσα από 2 πλατφόρμες εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Στην  ηλεκτρονική τάξη, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής συνδέονται στο σύστημα και συνομιλούν με video και ήχο σε ώρες που ορίζονται στο πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία. Το εργαλείο επομένως προσομοιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους μίας κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις, κ.α. Ενώ το πρόγραμμα δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ και η χρονική διάρθρωση των δια ζώσης συνεδριών θα οριστικοποιηθεί μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β)Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 3,4 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 28/09/2018 έως 2/12/2018 και μόνον ηλεκτρονικά. Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά για το δια ζώσης εδώ και για το εξ αποστάσεως εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Το κόστος συμμετοχής για το δια ζώσης ανέρχεται στο ποσό των 550€, ενώ για το εξ αποστάσεως στο ποσό των 475€. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

 Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

 • 10% έκπτωση σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων,
 • 10% σε Πτυχιούχους Φοιτητές ΑΠΘ, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος και σε Ομαδικές εγγραφές (5+)
 • 30% σε Ομαδικές εγγραφές (10+)
 • 50% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος κα Λαμπροπούλου Δήμητρα (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                 Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

        Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                              του Προγράμματος

  Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων            Δ. Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2018 to Κυριακή, Δεκέμβριος 2, 2018