Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

 «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015:

Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί δια ζώσης πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015».

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται  σε:

 • Σε άτομα και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιδιώκουν την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω του Πιστοποιημένου Τίτλου Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΠΔ
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνους Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
 • Διοικητικό Προσωπικό και άλλα στελέχη μιας επιχείρησης που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις εφαρμογής ενός συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ανέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και των σχετικών διεργασιών

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας.

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015.

Ειδικότεροι Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

 • Η παρουσίαση των Παγκόσμιων Περιβαλλοντικών ζητημάτων και οι νομοθετικές απαιτήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Η περιβαλλοντική ευθύνη.
 • Η Ενημέρωση για τις βασικές νομικές απαιτήσεις σε σχέση με το περιβάλλον
 • Η αναλυτική ερμηνεία των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015
 • Η εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015
 • Η εξάσκηση στις απαιτήσεις και πρακτικές του διεθνούς προτύπου για τις επιθεωρήσεις ISO 19011:2004
 • Η κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Η περιγραφή του τρόπου διενέργειας των επιθεωρήσεων (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, κλείσιμο)

 

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015 και του ISO/IEC 19011:2004 για επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και σχετικών διεργασιών, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να :

 • να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, βελτιώνουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των ευρημάτων αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου
 • να εντοπίζουν τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις
 • να σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας
 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων τους
 • να σχεδιάζουν και διενεργούν επιθεωρήσεις σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και το πρότυπο ISO/IEC 19011:2004

 

Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι συνολικής διάρκειας 56 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπός και Αντικείμενο του Σεμιναρίου

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγικές Έννοιες – Περιβαλλοντική Διαχείριση

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 14001: 2004 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 19011:2002 για τις Επιθεωρήσεις προσαρμογή στις απαιτήσεις του ISO 14001:2015

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός, Προετοιμασία, Διενέργεια Επιθεωρήσεων / Εκπαίδευση Επιθεωρητών

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ευρήματα και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επιθεώρησης / Αναγνώριση & Καταγραφή των μη Συμμορφώσεων

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρακτική Άσκηση

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Πιστοποίηση Επιθεωρητών

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευόμενων

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ. Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β)Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)

 

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 25/5/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2.       Τίτλοι Σπουδών

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 520 Ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος. 

Στοιχεία Κατάθεσης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού

5202-057157-381

International Bank Account Number (IBAN)

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Code Bic (SWIFT address)

PIRBGRAA

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού είναι: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  Α.Π.Θ. - ΚΕ.Δ.Ε.Α. - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 92410

Προσοχή!! Στο έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 92410 καθώς και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος.

Το έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dlambro@chem.auth.gr. Στο αρχείο που θα αποσταλεί θα πρέπει να φαίνεται με ευκρίνεια το όνομα του καταθέτη και ο κωδικός του έργου.

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

 • 10% σε απόφοιτους του ΑΠΘ, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος που διοργανώνεται από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη και σε Ομαδικές εγγραφές (5+) (τελικό ποσό πληρωμής 468 Ευρώ)
 • 15% έκπτωση σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας (4+), (τελικό ποσό πληρωμής 444 Ευρώ)
 • 15% σε Ομαδικές εγγραφές (10+) (τελικό ποσό πληρωμής 444 Ευρώ)
 • 20% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς που διοργανώθηκαν από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη (τελικό ποσό πληρωμής 416 Ευρώ)

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τον αναλυτικό οδηγό σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://diaviou.auth.gr/studyguide_iso14001 και να επικοινωνούν με την επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος κα Δήμητρα Λαμπροπούλου (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                   Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη

      Δια Βίου Μάθησης                                                 του Προγράμματος

  Σ. Βες, Καθηγητής                                    Δ. Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Απρίλιος 25, 2017 to Πέμπτη, Μάιος 25, 2017