Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης ιατρικών εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012 (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης ιατρικών εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012:
Ειδικά Θέματα Μετρολογίας και Δεοντολογίας, Επικύρωση/ Επαλήθευση, Αβεβαιότητα, Διακριβώσεις, Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας, Επιθεωρήσεις (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης ιατρικών εργαστηρίων συμφώνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012: Ειδικά Θέματα Μετρολογίας και Δεοντολογίας, Επικύρωση/ Επαλήθευση, Αβεβαιότητα, Διακριβώσεις, Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας, Επιθεωρήσεις (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)» στο Φεβρουάριος – Μάρτιος 2019.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται  σε:

 • Επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των ιατρικών εργαστηρίων (π.χ κλινικών, μικροβιολογικών, αιματολογικών, βιοχημικών,  ανοσολογικών, διαγνωστικών, κλπ)
 • Υπεύθυνους Ποιότητας και Τεχνικούς Υπεύθυνους ιατρικών εργαστηρίων
 • Aνέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στο τομέα της Εργαστηριακής Ιατρικής.
 • Επίσης απευθύνεται σε επιθεωρητές και συμβούλους στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στο τομέα της Εργαστηριακής Ιατρικής.

 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διαπίστευσης Ιατρικών Εργαστηρίων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 15189:2012.

Ειδικότεροι Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

 • Η αναλυτική ερμηνεία των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.
 • Η εκπαίδευση σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.
 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα επικύρωσης/επαλήθευσης, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων
 • Η ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διακριβώσεων
 • Η κατανόηση του υπολογισμού της αβεβαιότητας των μετρήσεων
 • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα για το Προ-αναλυτικό, Αναλυτικό, Μετα-αναλυτικό στάδιο, Έκδοση αποτελεσμάτων.
 • Η ενημέρωση σε ειδικά θέματα όπως: Προστασία των ιατρικών δεδομένων. Δήλωση εμπιστευτικότητας - Ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος του Εργαστηρίου (LIS) - Κώδικας δεοντολογίας στην Εργαστηριακή ιατρική.
 • Η περιγραφή του τρόπου διενέργειας των οριζόντιων και κάθετων εσωτερικών επιθεωρήσεων.

 

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 και του ISO/IEC 19011:2018 για επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • επικυρώνουν / επαληθεύουν τις μεθόδους αναλύσεων που εφαρμόζουν στο Εργαστήριό τους
 • αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των διακριβώσεων
 • υπολογίζουν την αβεβαιότητα των μετρήσεων των μεθόδων τους
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων τους
 • να σχεδιάζουν και υλοποιούν κάθετες και οριζόντιες επιθεωρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012

 

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης διεξάγεται μέσα από 2 πλατφόρμες εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Στην  ηλεκτρονική τάξη, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής συνδέονται στο σύστημα και συνομιλούν με video και ήχο σε ώρες που ορίζονται στο πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία. Το εργαλείο επομένως προσομοιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους μίας κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις, κ.α.

Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι συνολικής διάρκειας 72 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπός και Αντικείμενο του Σεμιναρίου

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγικές Έννοιες – Πρότυπα Διαπίστευσης

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διοικητικές Απαιτήσεις των Προτύπων ΕΝ ISO 9001: 2015 και EN ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεσμικό πλαίσιο για την ποιότητα στο χώρο της υγείας και των ιατρικών εξετάσεων και ειδικά θέματα μετρολογίας και δεοντολογίας

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνικές Απαιτήσεις του Προτύπου EN ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επικύρωση - Επαλήθευση Μεθόδων 

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας 

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διεργαστηριακά Σχήματα Δοκιμών Ικανότητας (Proficiency testing)

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων – Διακριβώσεις Μετρητικού Εξοπλισμού

10η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υλικά Αναφοράς και Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς

11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση. Περιγραφή και ανάλυση δεδομένων δοκιμών

12η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκτίμηση Αβεβαιότητας Μετρήσεων - Μέθοδοι Υπολογισμού 

13η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παραδείγματα επικύρωσης μεθόδων – εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σε κλινικές δοκιμές, παθολογοανατομικές εξετάσεις και ιατρικές απεικονίσεις

14η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ασφάλεια δεδομένων πληροφοριακού συστήματος

15η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απαιτήσεις για τη Διοίκηση Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

16η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων / Εκπαίδευση Επιθεωρητών 

17η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναγνώριση & Καταγραφή των μη Συμμορφώσεων

18η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευόμενων

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, στο Διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος του 2019. To πρόγραμμα πραγματοποιείται σε διάστημα περίπου 2 μηνών (εισηγήσεις, ασκήσεις, τεστ, τελική εξέταση κλπ). Το οριστικό πρόγραμμα της υλοποίησης του προγράμματος (ημέρες και ώρες) διαμορφώνεται μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης σε συνεννόηση με εισηγητές και συμμετέχοντες.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β) Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 5,0 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10/01/2019 έως 10/02/2019 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2.Τίτλοι Σπουδών

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής για το δια ζώσης ανέρχεται στο ποσό των 700€, ενώ για το εξ αποστάσεως στο ποσό των  580€.

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

 • 10% έκπτωση σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων,
 • 10% σε Πτυχιούχους ΑΠΘ, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος και σε Ομαδικές εγγραφές (5+)
 • 30% σε Ομαδικές εγγραφές (10+)
 • 50% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος κα Δήμητρα Λαμπροπούλου (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας: 2310-997687.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                      Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

     Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                                      του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων             Δ. Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Ιανουάριος 10, 2019 to Κυριακή, Φεβρουάριος 10, 2019