Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017» - δια ζώσης και εξ αποστάσεως

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017» στο διάστημα  Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης, απευθύνεται κυρίως σε άτομα και σε στελέχη επιχειρήσεων Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθυντές Εργαστηρίων, Εσωτερικούς Ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό Εργαστηρίων, ανέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τη Διαπίστευση, τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, τον Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας και τις Επιθεωρήσεις.

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

·        επικυρώνουν / επαληθεύουν τις μεθόδους αναλύσεων που εφαρμόζουν στο Εργαστήριό τους

·        αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των διακριβώσεων

·        υπολογίζουν την αβεβαιότητα των μετρήσεων των μεθόδων τους

·        σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων τους

·        σχεδιάζουν και να υλοποιούν κάθετες και οριζόντιες επιθεωρήσεις

 

Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σκοπός και Αντικείμενο του προγράμματος επιμόρφωσης

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγικές Έννοιες – Πρότυπα Διαπίστευσης

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διοικητικές Απαιτήσεις των Προτύπων ΕΝ 9001:2015 και ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Τεχνικές Απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επικύρωση - Επαλήθευση Μεθόδων

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διεργαστηριακά Σχήματα Δοκιμών Ικανότητας (Proficiency testing)

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων – Διακριβώσεις Μετρητικού Εξοπλισμού

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Υλικά Αναφοράς και Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς

10η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση. Περιγραφή και ανάλυση δεδομένων δοκιμών

11η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εκτίμηση Αβεβαιότητας Μετρήσεων - Μέθοδοι Υπολογισμού

12η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα επικύρωσης μεθόδων – εσωτερικού ελέγχου ποιότητας προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

13η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα επικύρωσης – εσωτερικού ελέγχου ποιότητας μικροβιολογικών δοκιμών σε δείγματα νερού και τρόφιμα

14η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα επικύρωσης – εσωτερικού ελέγχου ποιότητας μεθόδων ανίχνευσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (GMOs)

15η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων / Εκπαίδευση Επιθεωρητών

16η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση & Καταγραφή των μη Συμμορφώσεων

17η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευόμενων

 

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα διεξάγεται μέσα από 2 πλατφόρμες εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Στην  ηλεκτρονική τάξη, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής συνδέονται στο σύστημα και συνομιλούν με video και ήχο σε ώρες που ορίζονται στο πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία. Το εργαλείο επομένως προσομοιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους μίας κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις, κ.α. Ενώ το πρόγραμμα δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β)Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 4,2 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 28/09/2018 έως 2/12/2018 και μόνον ηλεκτρονικά. Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά για το δια ζώσης εδώ και για το εξ αποστάσεως εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

 

Το κόστος συμμετοχής για το δια ζώσης ανέρχεται στο ποσό των 689€, ενώ για το εξ αποστάσεως στο ποσό των 585€. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

  • 10% έκπτωση σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων,
  • 10% σε Πτυχιούχους Φοιτητές ΑΠΘ, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος και σε Ομαδικές εγγραφές (5+)
  • 30% σε Ομαδικές εγγραφές (10+)
  • 50% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος κα Λαμπροπούλου Δήμητρα (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                        Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

    Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                                           του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων              Δ. Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2018 to Κυριακή, Δεκέμβριος 2, 2018