Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης  με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005».

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης, απευθύνεται κυρίως σε άτομα και σε στελέχη επιχειρήσεων Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθυντές Εργαστηρίων, Εσωτερικούς Ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό Εργαστηρίων, ανέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τη Διαπίστευση, τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, τον Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας και τις Επιθεωρήσεις.

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ISO/ IEC 17025.

Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/ IEC 17025, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • επικυρώνουν / επαληθεύουν τις μεθόδους αναλύσεων που εφαρμόζουν στο Εργαστήριό τους
  • αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των διακριβώσεων
  • υπολογίζουν την αβεβαιότητα των μετρήσεων των μεθόδων τους
  • σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων τους
  • σχεδιάζουν και να υλοποιούν κάθετες και οριζόντιες επιθεωρήσεις

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διεξάγεται μέσα από 2 πλατφόρμες εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Στην  ηλεκτρονική τάξη, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής συνδέονται στο σύστημα και συνομιλούν με video και ήχο σε ώρες που ορίζονται στο πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία. Το εργαλείο επομένως προσομοιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους μίας κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις, κ.α.

Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σκοπός και Αντικείμενο του Προγράμματος επιμόρφωσης

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγικές Έννοιες – Πρότυπα Διαπίστευσης

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διοικητικές Απαιτήσεις των Προτύπων ΕΝ ISO 9001: 2008 και EN ISO/IEC 17025:2005

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Τεχνικές Απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO/IEC 17025:2005

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επικύρωση - Επαλήθευση Μεθόδων

6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας

7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διεργαστηριακά Σχήματα Δοκιμών Ικανότητας (Proficiency testing)

8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων – Διακριβώσεις Μετρητικού Εξοπλισμού

9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Υλικά Αναφοράς και Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς

10η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση. Περιγραφή και ανάλυση δεδομένων δοκιμών

11η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εκτίμηση Αβεβαιότητας Μετρήσεων - Μέθοδοι Υπολογισμού

12η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα επικύρωσης μεθόδων – εσωτερικού ελέγχου ποιότητας προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

13η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα επικύρωσης – εσωτερικού ελέγχου ποιότητας μικροβιολογικών δοκιμών σε δείγματα νερού και τρόφιμα

14η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Παραδείγματα επικύρωσης – εσωτερικού ελέγχου ποιότητας μεθόδων ανίχνευσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (GMOs)

15η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων / Εκπαίδευση Επιθεωρητών

16η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση & Καταγραφή των μη Συμμορφώσεων

17η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εκπαιδευόμενων

 

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης θα χορηγηθούν:

α)Βεβαίωση συμμετοχής,

β)Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 4 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)

 

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 13/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2.       Τίτλοι Σπουδών

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 550 Ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Στοιχεία Κατάθεσης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού

5202-057157-381

International Bank Account Number (IBAN)

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Code Bic (SWIFT address)

PIRBGRAA

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού είναι: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  Α.Π.Θ. - ΚΕ.Δ.Ε.Α. - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 90729

Προσοχή!! Στο έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 90729 καθώς και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος.

Το έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dlambro@chem.auth.gr. Στο αρχείο που θα αποσταλεί θα πρέπει να φαίνεται με ευκρίνεια το όνομα του καταθέτη και ο κωδικός του έργου.

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

  • 10% σε απόφοιτους του ΑΠΘ, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος που διοργανώνεται από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη και σε Ομαδικές εγγραφές (5+) (τελικό ποσό πληρωμής 495 Ευρώ)
  • 15%  σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας (4+), (τελικό ποσό πληρωμής 467 Ευρώ)
  • 15% σε Ομαδικές εγγραφές (10+) (τελικό ποσό πληρωμής 467 Ευρώ)
  • 20% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς που διοργανώθηκαν από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη (τελικό ποσό πληρωμής 440 Ευρώ)

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τον αναλυτικό οδηγό σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://diaviou.auth.gr/studyguide_iso17025 και να επικοινωνούν με την επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος κα Δήμητρα Λαμπροπούλου (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                  Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη

      Δια Βίου Μάθησης                                                του Προγράμματος

  Σ. Βες, Καθηγητής                              Δ. Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Απρίλιος 25, 2017 to Παρασκευή, Οκτώβριος 13, 2017