Προκήρυξη Προγράμματος «Ανάλυση οικολογικών και βιοϊατρικών δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών μοντέλων σε περιβάλλον R»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ανάλυση οικολογικών και βιοϊατρικών δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών μοντέλων σε περιβάλλον R»

Χρόνος υλοποίησης:   18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Ανάλυση οικολογικών και βιοϊατρικών δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών μοντέλων σε περιβάλλον R»

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξατομικευμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων (μεταπτυχιακών, διδακτορικών φοιτητών, ερευνητών και εργαζόμενων  σε ερευνητικά εργαστήρια, οργανισμούς, φορείς, νοσοκομεία, κλινικές και άλλες θέσεις που ασχολούνται με δεδομένα από το πεδίο της Βιολογίας, της Οικολογίας και της Ιατρικής) στην ανάλυση δεδομένων με χρήση του R. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις ανάλυσης των δεδομένων από την οργάνωση και την κατανόηση της δομής τους ως την εφαρμογή στατιστικών ελέγχων και την κατασκευή μοντέλων. Το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης στοχεύει στην παροχή του κατάλληλου υποβάθρου στους εκπαιδευόμενους να αναλύουν δεδομένα συναφή με το επιστημονικό τους ενδιαφέρον και την ευκαιρία για την ανάλυση των δικών τους δεδομένων.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και να περιλαμβάνει ικανό χρόνο άσκησης με χρήση πραγματικών δεδομένων. Δίνεται έμφαση στην επιλογή των κατάλληλων μεθόδων  στατιστικής ανάλυσης  ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και το ερευνητικό ερώτημα.  Προβλέπεται σχετικά σύντομη εισαγωγή στη στατιστική συμπερασματολογία και το γενικευμένο γραμμικό μοντέλο για όλους τους εκπαιδευόμενους. Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η προσαρμογή του στις απαιτήσεις του κάθε εκπαιδευόμενου. Προβλέπεται εξατομικευμένη ή κατά ομάδες εκπαίδευση ανάλογα με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων υπό την εποπτεία ενός εκπαιδευτή που θα καθοδηγεί και θα ελέγχει την πρόοδο του εκπαιδευόμενου έως και την συγγραφή εργασίας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 26 διδακτικών ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε πέντε (5) διδακτικές ενότητες. Οι διδακτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια πέντε (5) σαββατοκύριακων, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

Ενότητα 1. Περιγραφική Στατιστική και Συμπερασματολογία με χρήση R: Τύποι δεδομένων που προκύπτουν από δειγματοληψίες, πειράματα, έρευνες και τύποι μεταβλητών. Οργάνωση των δεδομένων - Εισαγωγή των δεδομένων στο R. Εκτίμηση γενικών περιγραφικών στατιστικών με τη χρήση R. Οδηγός γραφικής απεικόνισης με τη χρήση του R. Ανάθεση εργασίας

Ενότητα 2.  Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα: Τύποι κατανομών και επιλογή κατανομής για την κατασκευή μοντέλων - Διαφορετικοί τύποι δεδομένων. Κατασκευή - Προσαρμογή Γενικευμένων Γραμμικών μοντέλων στο R (Εκτίμηση παραμέτρων, Μέτρα προσαρμογής, διαγνωστικά διαγράμματα, σύγκριση μοντέλων, παραδείγματα γραμμικών μοντέλων). Ανάθεση εργασίας

Ενότητα 3. Ανάλυση Πραγματικών Δεδομένων Ι: Επιλογή Μεθοδολογίας και Στρατηγική Ανάλυσης με χρήση R. Ανάλυση πραγματικών δεδομένων με χρήση R. Ανάθεση εργασιών

Ενότητα 4 Ανάλυση Πραγματικών Δεδομένων ΙΙ

Ενότητα 5.  Παρουσίαση εργασίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: (i) θεωρητικές εισηγήσεις σε συνδυασμό με  εργασίες μικρής έκτασης για την πληρέστερη κατανόηση των μεθόδων στατιστικής ανάλυσης και (ii) εργασίες μεγαλύτερης έκτασης με τη χρήση πραγματικών δεδομένων τα οποία μπορεί να είναι τα δεδομένα του κάθε εκπαιδευόμενου ή συναφή με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του. Η ανάλυση των δεδομένων και η συγγραφή της εργασίας αυτής θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με την εποπτεία ενός εκπαιδευτή.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 9/12/2016 έως 5/2/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Διαδικασία επιλογής εκπαιδευόμενων:

Αίτηση, Βιογραφικό Σημείωμα και Συνέντευξη

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 235 Ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις, η μία πριν από την έναρξη του Προγράμματος σε λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310998255 (mlazarin@bio.auth.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

     Ο Πρόεδρος της                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                              του Προγράμματος

     καθηγητής Σ. Βες                                  αν. καθηγητής Αθ. Καλλιμάνης

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Σάββατο, Φεβρουάριος 18, 2017
λήξη: 
Σάββατο, Απρίλιος 8, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 9, 2016 to Κυριακή, Φεβρουάριος 5, 2017