Προκήρυξη Προγράμματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (στη συνέχεια το «Πρόγραμμα») με τίτλο «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python», στο διάστημα  Απρίλιος – Ιούνιος 2016.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python ώστε οι επιμορφούμενοι να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αποδοτικά για εργασίες επεξεργασίας δεδομένων που βρίσκουν εφαρμογή στον επιστημονικό χώρο ή και την εκπαίδευση. Ακόμη το πρόγραμμα θα καλύψει τεχνικές αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και διαχείρισης πολυμέσων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της γλώσσας και βασικών βιβλιοθηκών της που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες εργασίες. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράφουν αποδοτικά κώδικα σε γλώσσα Python και σε προχωρημένο επίπεδο (κλάσεις, αντικείμενα) και να χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες για επεξεργασία δεδομένων (Numpy/Scipy) και διαχείριση πολυμέσων και ανάπτυξη παιχνιδιών (Pygame).  

Το πρόγραμμα διδάσκεται αποκλειστικά "δια ζώσης" και περιλαμβάνει 11 εβδομαδιαία τρίωρα εργαστηριακά μαθήματα (σύνολο: 11x3 = 33 διδακτικές ώρες) στα οποία συμπεριλαμβάνεται και μία τελική δραστηριότητα εξέτασης γνώσεων Python. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες (καθεμιά από τις οποίες θα υλοποιηθεί ως τρίωρο εργαστηριακό μάθημα):

 • 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπός και Αντικείμενο του Προγράμματος. Εισαγωγή στη γλώσσα Python, Python IDLE, Βασικοί τύποι δεδομένων & τελεστές, Δυναμικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, Μοντέλο εκτέλεσης κώδικα, Σύγκριση Python με γλώσσες στατικού τύπου.
 • 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές εντολές (while/if/for/range) και απλά προγράμματα. Βασικοί κανόνες συγγραφής ενός προγράμματος σε Python (χρήση εσοχών, σχόλια, εισαγωγικά κλπ).
 • 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δομές Δεδομένων: Λίστα (βασικές λειτουργίες), Λεξικό, Ομάδα, Σύνολο. Ιδιότητες και μέθοδοι των δομών δεδομένων.
 • 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συναρτήσεις: Ορισμός & κλήση, Εμβέλεια μεταβλητών, Αναδρομικές συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις ως «first class object».
 • 5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αρχεία δεδομένων & Διαχείριση Εξαιρέσεων, Τύποι και χειρισμός αρχείων (κειμένου και δυαδικά -binary), Διαχείριση εξαιρέσεων με τη δομή try/except.
 • 6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλγόριθμοι – Επεξεργασία Δεδομένων: Ταξινόμηση με χρήση συναρτήσεων (διαίρει-και-βασίλευε), Αναζήτηση, Άπληστοι αλγόριθμοι.   
 • 7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επεξεργασία Δεδομένων: Εισαγωγή στις βιβλιοθήκες numpy, scipy & matplotlib. Συναρτήσεις στατιστικών υπολογισμών. Εισαγωγή στη βιβλιοθήκη pycrypto. Επίδειξη τεχνολογίας Raspberry Pi.
 • 8η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Κλάση, Αντικείμενο, Ιδιότητες και Μέθοδοι, Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός, Eνθυλάκωση), Υπερφόρτωση τελεστών, Μέθοδοι κλάσης & Στατικές μέθοδοι .
 • 9η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση πολυμέσων και ανάπτυξη παιχνιδιών με Python/Pygame. Διαχείριση υποσυστήματος γραφικών. Διαχείριση διάδρασης χρήστη με ποντίκι/πληκτρολόγιο. Βρόχος παιχνιδιού & διαχείριση εισόδου χρήστη,
 • 10η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχεδιοκίνηση (animation). Ανίχνευση σύγκρουσης γραφικών σε περιβάλλον παιχνιδιού (collision detection).
 • 11η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες επανάληψης και εμβάθυνσης. Αξιολόγηση Γνώσεων των εκπαιδευομένων. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τεστ με ερωτήματα κλειστού τύπου (πχ. πολλαπλών επιλογών) για αξιολόγηση των γνώσεων της γλώσσας Python (ατομική εξέταση).

 

Εργασία-project: Για την πιστοποίηση των ικανοτήτων προγραμματισμού με τη γλώσσα Python θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες η ανάπτυξη μικρής εφαρμογής λογισμικού (συγγραφή κώδικα) σχετικής με τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος. Η εργασία μπορεί να αναπτυχθεί ως project 2 ατόμων και να παραδοθεί στους διδάσκοντες μέχρι και 1 εβδομάδα μετά τη λήξη του Προγράμματος.

Υλοποίηση: Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα περίπου 3 μηνών. Τα μαθήματα θα γίνονται σε εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (σε εγκαταστάσεις εκτός ΑΠΘ στην περιοχή Βυζάντιο Καλαμαριάς) κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ, 16:00 – 19:00.  

 • Έναρξη: ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4/ 2016
 • Ολοκλήρωση μαθημάτων: ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7/2016 (δεν θα γίνει μάθημα την Τετάρτη 4/5).
 • Παράδοση εργασίας-project: μέχρι και ΤΕΤΑΡΤΗ13/7/2016

 

Το Πρόγραμμα θα έχει κατ’ ελάχιστο 14 συμμετέχοντες με μέγιστο αριθμό τους 20. Εφόσον ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τους 20 τότε οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας (ημ/νία υποβολής αίτησης). Με την ολοκλήρωση, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος.

Πιστοποίηση: Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (εφόσον συμμετάσχουν με επιτυχία στη δραστηριότητα αξιολόγησης της 11ης θεματικής ενότητας παραπάνω και παραδώσουν και αποδεκτή εργασία-project).
 • Βεβαίωση συμμετοχής (αν απλά παρακολουθήσουν τα μαθήματα χωρίς επιτυχή συμμετοχή στις δραστηριότητες αξιολόγησης γνώσεων).

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/3 έως και 18/4/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
 2. Τίτλοι Σπουδών

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 250 Ευρώ που μπορούν να καταβληθούν ως εξής:

Α) Εφάπαξ με την έναρξη του Προγράμματος.

Β) Σε δύο δόσεις: α) 125 € με την έναρξη του Προγράμματος (Απρίλιος 2016), και β) 125 € με την ολοκλήρωση του 1ου μήνα μαθημάτων (Μάιος 2016).  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Αν. Καθηγητή Σταύρο Δημητριάδη στο email: sdemetri@csd.auth.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                   O Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                 του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                  Στ. Δημητριάδης, Αν. Καθηγητής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Τετάρτη, Απρίλιος 20, 2016
λήξη: 
Τετάρτη, Ιούλιος 6, 2016
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Μάρτιος 22, 2016 to Δευτέρα, Απρίλιος 18, 2016