Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ΑμεΑ-Πρώιμη Παρέμβαση"

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το β' εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ένα διεπιστημονικό σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ΑμεΑ-Πρώιμη Παρέμβαση".

Σκοπός του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων στις σύγχρονες τάσεις της ένταξης των ΑμεΑ και ο εμπλουτισμός των γνώσεων που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

Η επιμόρφωση αυτή περιλαμβάνει ενότητες διαγνωστικής αξιολόγησης, διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας καθώς και  ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες. Επίσης, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη με την επιμόρφωση των συμμετεχόντων στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης για τη στελέχωση αντίστοιχων δομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, γιατροί, βιολόγοι, απόφοιτοι σχολών πληροφορικής, απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές κ.ά ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο της Δομής Δια Βίου Μάθησης (Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, τηλ. Γραφείου: 2310 995350, fax: 2310991186, e-mail: diaviou@auth.gr)

Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Τίτλοι Σπουδών
  2. Πιστοποιητικό Ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ Ι.Τ.Ε. για πτυχιούχους εξωτερικού
  3. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
  4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  5. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε δομή/υπηρεσία ΑμεΑ (εάν υπάρχει)
  6. Βεβαίωση διορισμού στην εκπαίδευση (εάν υπάρχει).

Στους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα, θα χορηγηθεί από το Α.Π.Θ. βεβαίωση επιμόρφωσης. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη γραμματεία της Δομής Δια Βίου Μάθησης από την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 22 Μαρτίου (μετά από παράταση), από τις 9 π.μ. έως και τις 14 μ.μ. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Δομής Δια Βίου Μάθησης, Κτίριο Καραθεοδωρή, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη 54124, Θεσσαλονίκη). Ως ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Το κόστος συμμετοχής στο επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσόν των 800 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις στο λογιστήριο της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ.). Η πρώτη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι την 30η Μαρτίου 2012, ενώ η δεύτερη μέχρι την 30η  Απριλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία Ζωγραφία Γιουρούση fgiourou@csd.auth.gr, Τηλ. Επικοινωνίας: 6955661322 καθώς και Κωνσταντίνο Δίγκα kdigkas@past.auth.gr, Τηλ. Επικοινωνίας: 6946693630 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης,

Σ. Ανδρέου, καθηγητής

Η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος

Μ. Χίτογλου-Αντωνιάδου, αν. καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Μάρτιος 23, 2012
λήξη: 
Τρίτη, Μάρτιος 27, 2012