Προκήρυξη Προγράμματος «Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Γλώσσα Python & Υπολογιστική Σκέψη στο Μάθημα της Πληροφορικής», στο διάστημα  Φεβρουάριος – Απρίλιος 2017.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και σκοπός του είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον προγραμματισμό με γλώσσα Python λαμβάνοντας υπόψην το περιεχόμενο διδασκαλίας της γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καθώς και διδακτικές τεχνικές για την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι (κατά προτεραιότητα) ενεργοί εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ΠΕ19 & ΠΕ20) ή άνεργοι (πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή ισότιμων). Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: (α) προγραμματίζουν σε γλώσσα Python για εκπαιδευτικούς σκοπούς, (β) εφαρμόζουν τεχνικές ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών στη διδασκαλία τους.

Το πρόγραμμα διδάσκεται αποκλειστικά "δια ζώσης" και περιλαμβάνει: 7 εβδομαδιαία τρίωρα εργαστηριακά μαθήματα (σύνολο: 7 x 3 = 21 διδακτικές ώρες). Τα μαθήματα θα γίνονται στο εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ στην Καλαμαριά (Εθν. Αντίστασης 16, 2ος όροφος) κάθε Δευτέρα, 17:00 – 20:00 με πρώτο μάθημα τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017. Οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση των υπολογιστών του εργαστηρίου αλλά θα μπορούν να φέρουν και δικό τους φορητό υπολογιστή με εγκατεστημένο το περιβάλλον της γλώσσας python.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες (καθεμιά από τις οποίες θα υλοποιηθεί ως τρίωρο εργαστηριακό μάθημα):

  • 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπός και Αντικείμενο του Προγράμματος. Εισαγωγή στη γλώσσα Python, Python IDLE, Βασικοί τύποι δεδομένων & τελεστές, Δυναμικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, Βασικές εντολές & απλά προγράμματα (while/if/for..range).
  • 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δομές Δεδομένων: Λίστα, Λεξικό, Πλειάδα, Σύνολο.
  • 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συναρτήσεις: Ορισμός & κλήση, Εμβέλεια μεταβλητών, Κλασικοί Αλγόριθμοι (Αναζήτηση, Ταξινόμηση).
  • 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αρχείων. Διαχείριση εξαιρέσεων. Διαχείριση βάσης δεδομένων.
  • 5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (Κλάση, Αντικείμενο, Ιδιότητες και Μέθοδοι, Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός).
  • 6η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπολογιστική σκέψη (ΥΣ): εννοιολογικό πλαίσιο, τεχνικές υποστήριξης της ΥΣ στο πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής μάθησης, Αξιολόγηση ΥΣ.
  • 7η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οργάνωση/ανάθεση εργασιών με μορφή διδακτικού σεναρίου. Αξιολόγηση βασικών γνώσεων επιμορφούμενων (γραπτό τεστ). 

 

Η αξιολόγηση των επιμορφούμενων θα περιλαμβάνει:

  • (α) Γραπτό τεστ (πολλαπλών επιλογών) για αξιολόγηση των γνώσεων της γλώσσας Python (ατομική εξέταση),
  • (β) Ανάπτυξη εργασίας με τη μορφή διδακτικού σεναρίου (σχέδιο μαθήματος και φύλλο εργασίας) σχετικού με τη διδασκαλία ενότητας της Python (συνεργατική εργασία 2 ατόμων που μπορεί να παραδοθεί στον διδάσκοντα μέχρι και 20 ημέρες μετά τη λήξη του Προγράμματος).

 

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 20 Φεβρουαρίου – 10 Απριλίου 2017 με ελάχιστο αριθμό 14 και μέγιστο 20 συμμετέχοντες. Εφόσον ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τους 20 τότε οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας (ημ/νία υποβολής αίτησης). Στο τέλος του Προγράμματος θα ζητηθεί από τους επιμορφούμενους να συμπληρώσουν ανώνυμα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

«Πιστοποιητικό επιμόρφωσης» (εφόσον συμμετάσχουν με επιτυχία στις δραστηριότητες αξιολόγησης που αναφέρονται παραπάνω). Σε περίπτωση μη συμμετοχής στις δραστηριότητες αξιολόγησης θα χορηγηθεί απλή «Βεβαίωση συμμετοχής».

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25/1 έως και 17/2/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά σε ένα αρχείο zip:

1.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2.       Τίτλοι Σπουδών

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 100 Ευρώ που καταβάλλονται εφάπαξ με την έναρξη του Προγράμματος. Εναλλακτικά μπορεί να καταβληθεί σε 2 δόσεις των 50 € με την έναρξη (η πρώτη) και στο μέσο του προγράμματος (η δεύτερη).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Αν. Καθηγητή Σταύρο Δημητριάδη στο email: sdemetri@csd.auth.gr .

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                   O Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                 του Προγράμματος

       Σ. Βες, Καθηγητής                                   Στ. Δημητριάδης, Αν. Καθηγητής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 20, 2017
λήξη: 
Δευτέρα, Απρίλιος 10, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τετάρτη, Ιανουάριος 25, 2017 to Παρασκευή, Φεβρουάριος 17, 2017