Προκήρυξη Προγράμματος «Έρευνες κοινού με έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο: Σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάλυση»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Έρευνες κοινού με έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο: Σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάλυση»

A’ Κύκλος

Χρόνος υλοποίησης: 26 Ιανουαρίου 2019 – 3  Μαρτίου 2019

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Έρευνες κοινού με έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο: Σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάλυση»

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην ποσοτική έρευνα με έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι επιμορφούμενοι θα λάβουν τις κατάλληλες γνώσεις και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου.  Ειδικότερα, στόχοι του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να κατανοήσουν και να μπορούν να εφαρμόσουν όλα τα στάδια που περιλαμβάνει η διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγιο, και πιο συγκεκριμένα:

  1. Στοχοθεσία της έρευνας και κατασκευή ερωτηματολογίου (καθορισμός σκοπού και στόχων, ανάπτυξη ερωτήσεων, έντυπο και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο)
  2. Διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας (προσδιορισμός δείγματος, διαδικασία συλλογής δεδομένων, συγκρότηση και εκπαίδευση ερευνητικής ομάδας)
  3. Ανάλυση αποτελεσμάτων (περιγραφική στατιστική, ανάλυση σχέσεων, κατασκευή γραφικών παραστάσεων)
  4. Εξαγωγή και αξιοποίηση συμπερασμάτων (σύνδεση του σκοπού και των ερωτημάτων της έρευνας με τα ευρήματα και τρόποι αξιοποίησής τους)

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Η γνώση και η ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης μιας έρευνας κοινού, αλλά και η δυνατότητα κατανόησής της θεωρούνται σήμερα σημαντικό πλεονέκτημα, απαραίτητο σε διάφορους κλάδους τόσο στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, πολιτιστική διαχείριση, δημοσιογραφία, κ.λπ.), όσο και στο δημόσιο (π.χ. εκπαιδευτικοί, στελέχη πολιτιστικών οργανισμών, κ.ά.). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον σχεδιασμό ερευνών κοινού, την κατασκευή έντυπου και ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, την συλλογή δεδομένων, την ανάλυση και την ερμηνεία τους. Το πρόγραμμα είναι επίσης απαραίτητο και για όσους χρειάζονται να κατανοούν και να παρουσιάζουν σωστά διάφορους τύπους έρευνας κοινού, για παράδειγμα πολιτικές δημοσκοπήσεις ή μετρήσεις απόψεων, αντιλήψεων, στάσεων, κ.λπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ κυρίως κοινωνικών επιστημών (ψυχολογίας, επιστημών αγωγής, κοινωνιολογίας, επικοινωνίας, οικονομικών επιστημών, μάρκετινγκ και διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων κ.λπ.). Αφορά, επίσης, σε επαγγελματίες στους τομείς του πολιτισμού, της δημόσιας επικοινωνίας, του μάρκετινγκ και της δημοσιογραφίας, και γενικότερα σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων που απευθύνονται σε πολυπληθείς κατηγορίες κοινού.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν. 

Περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 40 διδακτικές ώρες. Περιλαμβάνει διαλέξεις και ασκήσεις εφαρμογής σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Κάθε ενότητα διαρκεί 12 ώρες και διεξάγεται σε ένα διήμερο, ενώ η τελευταία ενότητα διαρκεί 4 ώρες και περιλαμβάνει την αξιολόγηση.  Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες έχουν ως εξής:

Α’ ENOTHTA

·        Εισαγωγή και βασικές έννοιες της εμπειρικής έρευνας

·        Σύνταξη και διατύπωση ερωτήσεων

·        Άσκηση στην ανάπτυξη και διατύπωση ερωτημάτων

Β’ ENOTHTA

·        Κατασκευή έντυπου ερωτηματολογίου

·        Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

·        Άσκηση στην κατασκευή ερωτηματολογίων

Γ’ ENOTHTA

·        Περιγραφική στατιστική – κατασκευή γραφημάτων

·        Ανάλυση συσχετίσεων ποσοτικών και κατηγορικών μεταβλητών

·        Καθορισμός μεγέθους δείγματος και χαρακτηριστικών συμμετεχόντων

·        Ασκήσεις στην ανάλυση δεδομένων

Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ

·        Αξιολόγηση

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με ομαδικές εργασίες, που περιλαμβάνουν πρακτική εφαρμογή των ενοτήτων Α, Β και Γ με την πραγματοποίηση μικρής έκτασης έρευνας κοινού.  

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό το οποίο θα περιλαμβάνει διαφάνειες διαλέξεων, επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα, εγχειρίδια χρήσης λογισμικού.

Διδάσκοντες

Αντώνιος Γαρδικιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ Αλέξανδρος Μπαλτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ Νικόλαος Τσιγγίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ

Πιστοποιητικά

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης/επιμόρφωσης σε εκείνους που έχουν παρακολουθήσει πάνω από το 75% των μαθημάτων, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις. Το σύνολο των μονάδων ECTS που προβλέπονται από το πρόγραμμα είναι 2,5.

(β) Βεβαίωση συμμετοχής σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των μαθημάτων.

Διαδικασία Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/12/2017 έως 21/1/2018 και μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

·        Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

·        Τίτλοι Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει μέγιστο αριθμό 24 συμμετεχόντων. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων, η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ (πληρωτέο σε δυο δόσεις).

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο Τσιγγίλη στο: ntsigilis@jour.auth.gr ή με τη γραμματέα του προγράμματος κα Θεοδώρα Σαρίδου στο: saridout@jour.auth.gr και τηλεφωνικά στο 2310-992065 εργάσιμες ώρες και μέρες 10.00 - 13.00.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                             Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

     Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                             του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων                  Ν. Τσιγγίλης, Επίκ. Καθ.

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Σάββατο, Ιανουάριος 26, 2019
λήξη: 
Κυριακή, Μάρτιος 3, 2019
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 20, 2018 to Δευτέρα, Ιανουάριος 21, 2019