Προκήρυξη Εξ Αποστάσεως Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ EΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ετήσιο Πρόγραμμα Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

(Annual training program in total quality management and quality management systems – E-LEARNING)»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Ετήσιο Πρόγραμμα Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα Συστήματα Διαχείρισης (Annual training program in total quality management and quality management systems.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε:

 • Άτομα και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιδιώκουν την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω της Πιστοποιημένης εκπαίδευσης στη Διοίκηση της Ποιότητας και  στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)
 • Εσωτερικούς Επιθεωρητές ΣΠΔ
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνους Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
 • Υπεύθυνους Διαχείρισης τροφίμων
 • Διοικητικό Προσωπικό και άλλα στελέχη μιας επιχείρησης που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις εφαρμογής ενός συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Ανέργους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τη Διοίκηση της Ποιότητας και τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και των σχετικών διεργασιών

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας. 

Το παρόν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί σε υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες των στελεχών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο τέλος του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν δεξιότητες που μπορεί να μετατρέψει τον οργανισμό πρακτικές διαχείρισης με τα πρότυπα των διεθνών βέλτιστων πρακτικών για τη βιώσιμη αριστεία και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην ενσωμάτωση των οργανωτικών λειτουργιών και των διαδικασιών για τη δημιουργία αξίας για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών που θα οδηγήσει σε ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Επίσης επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης ως Quality Auditor Certification - CQA από τον Αμερικάνικο οργανισμό Ποιότητας ASQ.

Η ανάλυση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε με το πέρας του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος να έχει κατανοήσει τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, ενώ παράλληλα θα έχει βοηθηθεί στην αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας του.

 

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να :

 • σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, βελτιώνουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των ευρημάτων αποκλίσεων από τις απαιτήσεις των προτύπων
 • σχεδιάζουν και υλοποιούν Προγράμματα Βελτίωσης Ποιότητας
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων τους
 • σχεδιάζουν και διενεργούν επιθεωρήσεις σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και το πρότυπο ISO/IEC 19011:2004

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διεξάγεται μέσα από 2 πλατφόρμες εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Στην  ηλεκτρονική τάξη, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής συνδέονται στο σύστημα και συνομιλούν με video και ήχο σε ώρες που ορίζονται στο πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία. Το εργαλείο επομένως προσομοιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους μίας κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις, κ.α.

 

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης με ετήσια διάρκεια, διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες :

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

 

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από 18 Διδακτικές Ενότητες με το ακόλουθο κόστος διδάκτρων:

1.  Γενικές αρχές και Διαστάσεις Ποιότητας

90 €

2. Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

90 €

3. Στρατηγική Διοίκηση της Ποιότητας

90 €

4. Ολική Ποιότητα και Κόστος Ποιότητας

90 €

5. Συστήματα Διαχείρισης – ISO 9000 (ISO 9001:2015, ISO 9000:2015, ISO 9004:2009)

90 €

6. Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα – ISO 19011

90 €

7.Εσωτερικός έλεγχος (Internal Auditing)

90 €

8.Συστήματα ποιότητας και διαχείριση έργου ( Project management

90 €

9. Συστήματα ποιότητας και διαχείριση ρίσκου ( Risk management)

90 €

10.  Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14000

90 €

11. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000, FSSC 22000

90 €

12. Συστήματα Οργάνωσης εργαστηρίων, ελέγχων και δοκιμών – ISO 17025

90 €

13. EN ISO 13485 - Σύστημα Παραγωγής και Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων & DIN EN 15224:2012, Προσαρμοσμένη Διαχείριση Ποιότητας για την Ιατρική Περίθαλψη

90 €

14.OHSAS 18001:2007, Σύστημα Διαχείρισης στην Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας

90 €

15. Lean Six Sigma, ISO 13053:2011, ISO 17258:2015, ISO 18404:2015

90 €

      16.  Δείκτες ποιότητας και πίνακες ισορροπημένης μέτρησης

90 €

17. Αξιοπιστία και Συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας

90 €

18. Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης φορέα

90 €

Συνολικός χρόνος διδασκαλίας  ( 198  ωρών σύγχρονης διδασκαλίας εξ αποστάσεως)

Συνολικός χρόνος φόρτου εργασίας (596 ωρών)

Μονάδες ECTS ( 20.0)

 

Κόστος Παρακολούθησης Ενοτήτων Αυτοτελώς

1.620 €

 

Από το κόστος του προγράμματος θα αφαιρείται το ποσό των ΔΕ που θα απαλλάσσονται τεκμηριωμένα, λόγω προηγούμενης επιμόρφωσης των συμμετεχόντων σε έγκυρους πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς φορείς.

Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής του ποσού μέσω 5 δόσεων ( 25% πριν την έναρξη του προγράμματος και 75% μέχρι τη λήξη).

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

20% - έκπτωση με εφάπαξ κατάθεση του ποσού συμμετοχής στην έναρξη του προγράμματος

1296 €

15% - σε απόφοιτους του ΑΠΘ, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων, σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας (4+), (5 δόσεις ( 25% πριν την έναρξη του προγράμματος και 75% μέχρι τη λήξη)).

1378 €

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

Α. Συνολική Παρακολούθηση του Προγράμματος: Παρακολούθηση όλων των Διδακτικών Ενοτήτων του προγράμματος (18 ΔΕ) και παραλαβή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης παρακολούθησης που θα αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος.

Β. Απαλλαγή ΔΕ και παρακολούθηση των νέων ΔΕ που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης της Δια Βίου ΑΠΘ, θα εξαιρούνται από τις αντίστοιχες ΔΕ του παρόντος προγράμματος, ενώ με το πέρας της ολοκλήρωσης του παρόντος προγράμματος θα τους απονέμεται είτε βεβαίωση παρακολούθησης, είτε πιστοποιητικό επιμόρφωσης για το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος. Σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευόμενοι έχουν παρακολουθήσει ή έχουν αποκτήσει αντίστοιχα πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις αντίστοιχες ΔΕ από άλλους Εκπαιδευτικούς Φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικούς, θα εκτιμάται κατά περίπτωση από την Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος η απαλλαγή ή όχι των αντίστοιχων ΔΕ για την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος.

Γ. Αυτοτελής παρακολούθηση Διδακτικών Ενοτήτων του Προγράμματος: Οι Εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν αυτοτελώς μία ή περισσότερες Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα λάβουν Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για την ολοκλήρωση της εκάστοτε Δ.Ε., με αναφορά στις αντίστοιχες ώρες επιμόρφωσης και τις Πιστωτικές Μονάδες.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης θα χορηγηθούν:

α)Βεβαίωση συμμετοχής,

β)Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης (ΕCTS)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 11/9 έως 10/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει με τη συμπλήρωση του πρώτου Τμήματος που θα απαρτίζεται τουλάχιστον από 15 άτομα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1.    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2.    Τίτλοι Σπουδών

Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος .

Στοιχεία Κατάθεσης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού

5202-057157-381

International Bank Account Number (IBAN)

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Code Bic (SWIFT address)

PIRBGRAA

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού είναι: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  Α.Π.Θ. - ΚΕ.Δ.Ε.Α. - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 94365

Προσοχή!! Στο έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 94365 καθώς και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος.

Το έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dlambro@chem.auth.gr. Στο αρχείο που θα αποσταλεί θα πρέπει να φαίνεται με ευκρίνεια το όνομα του καταθέτη και ο κωδικός του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος κα Λαμπροπούλου Δήμητρα (dlambro@chem.auth.gr), Tηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                      Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                      του Προγράμματος

         Σ. Βες, Καθηγητής                                 Δ. Λαμπροπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 11, 2017 to Τρίτη, Οκτώβριος 10, 2017