Χρήσιμες πληροφορίες

Κοστολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προϋπολογισμός

Το κόστος του κάθε προγράμματος εκπαίδευσης προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών που αφορούν απευθείας στο πρόγραμμα (άμεσες) και των δαπανών για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΑΠΘ και τη Δομή (έμμεσες).

 • Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές επιστημονικώς υπεύθυνων, εισηγητών, αξιολογητών, μετακινήσεις, αγορά αναλώσιμων κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες χρήσης εξοπλισμού, χρήσης εργαστηρίων ή ειδικά εξοπλισμένων αιθουσών καθώς και δαπάνες καθαριότητας και φύλαξης, όταν το πρόγραμμα υλοποιείται εκτός εργάσιμων ημερών. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για ολική ή εν μέρει λειτουργία εκτός χώρων ΑΠΘ.
 • Στις έμμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται μέρος του κόστους λειτουργίας της Δομής (κόστος αιθουσών, δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, συντήρησης αιθουσών, δαπάνες  εκπαιδευτικού εξοπλισμού κλπ.) και των οριζόντιων δράσεων (π.χ. δαπάνες δημοσιότητας, έξοδα λειτουργίας της δομής ΔΒΜ, υποτροφίες εκπαιδευομένων σε προγράμματα ΔΒΜ, χρηματοδότηση προγραμμάτων ΔΒΜ, ενίσχυση τμημάτων ΑΠΘ που προσφέρουν προγράμματα ΔΒΜ, επέκταση υποδομών της δομής ΔΒΜ  κλπ ).
 • Οι έμμεσες δαπάνες ορίζονται σε ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της κάθε υλοποιούμενης δράσης.
 • Το τελικό κόστος μαθητοώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ποσό που αποφασίζεται από την επιτροπή ΔΒΜ.

 

Αμοιβές υπευθύνου, αξιολογητών και γραμματείας

Οι αμοιβές του υπευθύνου του προγράμματος και των αξιολογητών υπολογίζονται σε ανθρωπομήνες με βάση τις ακαθάριστες αμοιβές τους.

Οι αμοιβές της γραμματείας υπολογίζονται σε ανθρωπομήνες γραμματέως με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (751 για άγαμο, 826 για έγγαμο). Εφόσον η υποστήριξη παρέχεται από διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ τότε το κόστος υπολογίζεται σε ανθρωπομήνες με βάση τις  μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές.

Αμοιβές διδασκόντων

Οι ωριαίες αμοιβές των εκπαιδευτών προσδιορίζονται από την ιδιότητά τους, την σχετική απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης του ΑΠΘ (συνεδρίαση 152/21-07-11). Σύμφωνα με παραπάνω αναφερόμενη απόφαση οι ανώτατες αμοιβές των διδασκόντων καθορίζονται ως εξής:

 • Καθηγητής: 100,00 €/ώρα διδασκαλίας
 • Αναπληρωτής Καθηγητής: 90,00 €/ώρα διδασκαλίας
 • Επίκουρος Καθηγητής: 80,00 €/ώρα διδασκαλίας
 • Λέκτορας: 70,00 €/ώρα διδασκαλίας
 • Επιστημονικός συνεργάτης και Ειδικός επιστήμονας : 60,00 €/1ώρα διδασκαλίας

Ιδιαίτερες περιπτώσεις αμοιβών θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση με γνώμονα την απόφαση αυτή, ύστερα από αίτημά του υπευθύνου του προγράμματος.

Κόστος καθαριότητας και φύλαξης

Το ωριαίο κόστος φύλαξης (υπολογίζεται σε ώρες μη λειτουργίας του ΑΠΘ) : 10,00 €

Το ωριαίο κόστος καθαριότητας: 10,00 €

Ενοικίαση εργαστηριακού χώρου και εξοπλισμού

Η ενοικίαση εργαστηρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού συμφωνείται κατά  περίπτωση με τον διευθυντή του εργαστηρίου, περιλαμβάνεται στις άμεσες δαπάνες και  αποδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ στο συγκεκριμένο εργαστήριο  με τη λήξη του προγράμματος για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Χρήση και αγορά εκπαιδευτικού ή άλλου εξοπλισμού

Εποπτικά μέσα (προβολικά μηχανήματα και φορητοί Η/Υ) για τα μαθήματα θα προμηθευτεί η Δομή ΔΒΜ μέσω της Επιτροπής Ερευνών και θα τα δανείζει στα προγράμματα για τις διδακτικές ανάγκες. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η προμήθεια κάποιου εξοπλισμού, η προμήθεια θα διενεργείται από την Επιτροπή Ερευνών, σε συνεννόηση με τη Δομή ΔΒΜ. Ο εξοπλισμός αυτός θα ανήκει στη Δομή και με απόφασή της θα παραχωρείται για τις ανάγκες των προγραμμάτων ή των Τμημάτων.

Υπολογισμός άμεσων και έμμεσων δαπανών 

Οι άμεσες δαπάνες υπολογίζονται με βάση τον ελάχιστο αριθμό εκπαιδευομένων με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% επιπλέον του ελάχιστου.

Οι έμμεσες δαπάνες υπολογίζονται ως 22% επί συνόλου των υπολοίπων δαπανών του προγράμματος, που αντιστοιχεί σε 18% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Η μαθητοώρα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 9 € (συνολικό κόστος προγράμματος/συνόλο ωρών διδασκαλίας/αριθμό εκπαιδευομένων). Οι υπερβάσεις του ποσού αυτού μπορούν να εγκριθούν κατά περίπτωση μετά άπo επαρκή αιτιολόγηση εκ μέρους του Επιστημονικά Υπεύθυνου.

Εφόσον ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ξεπεράσει τον ελάχιστο αριθμό, τα επιπλέον έσοδα χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν οι τυχόν επιπλέον δαπάνες του προγράμματος, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευόμενων, άλλες δαπάνες που τεκμηριωμένα θα βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και μερικές ή ολικές υποτροφίες σε εκπαιδευόμενους μετά από  τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

Γραμματειακή υποστήριξη και διοικητική διαχείριση των προγραμμάτων

Κάθε πρόγραμμα προβλέπει τη δική του γραμματειακή υποστήριξη και διαχείριση. Το κόστος τους περιλαμβάνεται στο κόστος του κάθε προγράμματος.

Οικονομική διαχείριση

Το οικονομικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό.

Η οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ.

Με την υποβολή της πρότασης, ο υπεύθυνος καταθέτει στη Δομή ΔΒΜ αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, καταθέτει στην Επιτροπή Ερευνών την έγκριση και με βάση τα παραπάνω  ανοίγεται πρόγραμμα στην Επιτροπή Ερευνών.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο ή το πολύ τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν την λήξη του προγράμματος.

Διδακτικές ώρες και Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης μπορούν να απονέμουν στους εκπαιδευόμενους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα, Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Η Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη της την ΥΑ Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466Β|2007) και τις οδηγίες της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ  για την απονομή μονάδων ECTS μετά από επιτυχή παρακολούθηση ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών, δημιούργησε ΠΙΝΑΚΑ υπολογισμού μονάδων ECTS από πρόγραμμα ΔΒΜ, με σκοπό να διευκολύνει και να καθοδηγήσει τους ΕΥ των προγραμμάτων στον σχετικό υπολογισμό.

Οι ΕΥ των προγραμμάτων ΔΒΜ θα πρέπει να υποβάλλουν τον παραπάνω πίνακα υπολογισμού μονάδων ECTS μαζί με το έντυπο αίτησης και τον προϋπολογισμό του προγράμματος .

Υπενθυμίζεται ότι το μέγιστο όριο των ωρών διδασκαλίας των προγραμμάτων ΔΒΜ δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250 ώρες διδασκαλίας και τα 20 ECTS,  και ότι για την απονομή ECTS απαιτείται να υπάρχει διαδικασία ελέγχου/εξέτασης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Στον πίνακα μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας (διδασκαλία, μελέτη, εργασία κλπ).

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) προς τα προγράμματα ΔΒΜ

Το ΚΗΔ ως ο κεντρικός φορέας διαχείρισης του συνόλου των υποδομών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας μπορεί να υποστηρίξει τις παρακάτω δράσεις της Δομής Διά Βίου Μάθησης:

 • διαχείριση προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης (διαχείριση της εγγραφής των εκπαιδευομένων στο κάθε πρόγραμμα, διαχείριση της ηλεκτρονικής πληρωμής των διδάκτρων που καταβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι αλλά και την αρχειοθέτηση των τίτλων που απονέμονται σε εκπαιδευόμενους για διατήρηση ιστορικού μέσω της υπηρεσίες φοιτητολογίου) (http://sis.auth.gr).
 • δημιουργία και φιλοξενία της ιστοσελίδας του εκάστοτε προγράμματος – μαθήματος (http://hosted.auth.gr/).
 • δημιουργία και φιλοξενία εικονικής τάξης σε σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, που περιλαμβάνει διαχείριση των εκπαιδευομένων κάθε τάξης, τη διαχείριση των αρχείων των μαθημάτων και τη δημιουργία mailing lists των τάξεων μέσω του περιβάλλοντος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass (http://eclass.auth.gr).
 • παροχή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας με το ανοικτό λογισμικό BigBlueButton (http://conf.auth.gr).
 • υποστήριξη της μαγνητοσκόπησης των μαθημάτων με διάφορους τρόπους, που περιλαμβάνει την παροχή εξοπλισμού με μορφή δανεισμού, τη φυσική παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και την αυτοματοποιημένη εγγραφή σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες του ΑΠΘ μέσω της υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης & Συνεργασίας (http://www.it.auth.gr/el/Services/academicSupport).
 • τεχνολογική υποστήριξη για τη δημιουργία πολυμεσικού υλικού (podcasts – videocasts) συγχρονισμένο με την παρουσίαση ομιλητή στα προσφερόμενα μαθήματα.

Για θέματα χρήσης των προσφερόμενων εργαλείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΗΔ στη διεύθυνση http://it.auth.gr/el/contact

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην τελευταία συνεδρίαση της επιβλέπουσας επιτροπής του Κ.Η.Δ. (Ε.Η.Δ.), στις 5/7/2017, εγκρίθηκε το συνημμένο κείμενο πολιτικής που διέπει την παροχή υπηρεσιών εικόνας και ήχου.

Όσον αφορά στις υπάρχουσες αιτήσεις, ισχύουν τα παρακάτω:
 • όσες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 14/9/2017, εξυπηρετούνται ως έχουν με το παλιό καθεστώς (δωρεάν)
 • όσες θα υποβληθούν από 15/9/2017, εμπίπτουν στις διατάξεις χρεώσεων
 • όσες υποβληθείσες επιθυμούν κάποια από τις νέες υπηρεσίες “μετέπειτα επεξεργασίας” υπόκεινται στις χρεώσεις του αντίστοιχου πίνακα.

 

Βρείτε τον πίνακα εδώ.

 

Διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης

Α) Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς φορείς

Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και το πλαίσιο στο οποίο υποβάλλεται, θα αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική του επάρκεια. Η διαδικασία έγκρισης ακολουθεί τα εξής στάδια:

 1. Αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την Ε.Δ.Β.Μ.
 2. Αξιολόγηση από ειδικούς που επιλέγονται από το μητρώο αξιολογητών
 3. Τεκμηριωμένη έγκριση ή απόρριψη της πρότασης η τροποποίησή της σύμφωνα με υποδείξεις εκ μέρους της Επιτροπής, οι οποίες βασίζονται στην εισήγηση των αξιολογητών
 4. Μετά την έγκριση και πριν την έναρξη λειτουργίας απαιτείται υποβολή λεπτομερούς φακέλου του εκπαιδευτικού προγράμματος προς την Ειδική Γραμματεία Δ.Β.Μ., βάσει του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησής του. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα (τίτλος μαθήματος, χώρος διδασκαλίας, ώρες και μέρες, διδάσκοντες), εκπαιδευτικό υλικό.
 5. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Ε.Δ.Β.Μ., ως εκπροσώπου του Α.Π.Θ., και του Επιστημονικά Υπευθύνου, όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις κάθε μέρους. Ο φάκελος δράσης αποτελεί τμήμα της σύμβασης.

Β) Χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μη κερδοσκοπικών φορέων

Η πρόταση προς τον φορέα χρηματοδότησης αξιολογείται και εγκρίνεται, πριν από την υποβολή της, από την Ε.Δ.Β.Μ.:

 • ως προς τη δυνατότητα του Α.Π.Θ. να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προτεινόμενης δράσης.
 • ως προς την οικονομική κάλυψη για τη χρήση των διατιθέμενων από το Α.Π.Θ. πόρων.
 • ως προς τη συμφωνία της με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Δ.Β.Μ. στο Α.Π.Θ.

 

Καθορισμός ημερολογίου (έναρξης-­λήξης) υλοποίησης προγραμμάτων
 

 

λήξη προθεσμίας υποβολής πρότασης

ημερομηνία  τελικής έγκρισης

προκήρυξη μέχρι

Περίοδος Α’

30 Απριλίου

30 Ιουνίου

20 Αυγούστου

Περίοδος Β’

30 Σεπτεμβρίου

30 Νοεμβρίου

31 Ιανουαρίου

Περίοδος Γ'

31 Δεκεμβρίου

28 Φεβρουαρίου

30 Απριλίου