Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
http://www.minedu.gov.gr
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
http://www.gsae.edu.gr
Ιστοχώρος Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
http://www.edulll.gr
Ιστοχώρος του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
http://www.nqf.gov.gr
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
http://www.ideke.edu.gr