Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Βασικές αρχές σχεδιασμού, στατιστικής ανάλυσης και συγγραφής ποσοτικής έρευνας στη φυσική αγωγή και τις επιστήμες του αθλητισμού και της άσκησης»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 «Βασικές αρχές σχεδιασμού, στατιστικής ανάλυσης και συγγραφής ποσοτικής έρευνας στη φυσική αγωγή και τις επιστήμες του αθλητισμού και της άσκησης»

Χρόνος υλοποίησης:  1-30 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές αρχές σχεδιασμού, στατιστικής ανάλυσης και συγγραφής ποσοτικής έρευνας στη φυσική αγωγή και τις επιστήμες του αθλητισμού και της άσκησης».

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την στατιστική ανάλυση  και τη συγγραφή ποσοτικής ερευνητικής μελέτης στο χώρο της φυσικής αγωγής και των επιστημών του αθλητισμού και της άσκησης. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να υλοποιηθεί και να συγγραφεί μια ερευνητική μελέτη στη φυσική αγωγή ή/και την αθλητική επιστήμη
 • Να κατανοήσουν τη λογική της χρήσης βασικών στατιστικών δοκιμασιών ώστε να αναλυθούν τα δεδομένα της ερευνητικής μελέτης και να εξαχθούν συμπεράσματα
 • Να κατανοήσουν τη δομή της συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου στο οποίο περιγράφονται τα αποτελέσματα της διεξαγωγής μιας ποσοτικής επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω χώρους
 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές συγγραφής των κεφαλαίων της «Εισαγωγής», της «Μεθοδολογίας», των «Αποτελεσμάτων» και της «Συζήτησης» κατά τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου
 • Να κατανοήσουν τον τρόπο παράθεσης της επιστημονικής βιβλιογραφίας στην οποία γίνονται αναφορές μέσα στο επιστημονικό άρθρο και βασικά στοιχεία της μορφοποίησης του κειμένου κατά τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου σύμφωνα με τον οδηγό συγγραφής επιστημονικών εργασιών Publication Manual of the American Psychological Association (APA Manual 6th edition).
 • Να κατανοήσουν τη λογική και τον τρόπο της παρουσίασης μιας επιστημονικής μελέτης σε επιστημονικό συνέδριο

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Η ικανότητα σχεδιασμού, υλοποίησης και συγγραφής μια ερευνητικής μελέτης στο χώρο της φυσικής αγωγής και της αθλητικής επιστήμης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θεωρείται σημαντικό τμήμα της επιστημονικής κατάρτισης ενός αποφοίτου ΤΕΦΑΑ.  

Ο σκοπός υλοποίησης του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε αποφοίτους ΤΕΦΑΑ αλλά και συναφών σχολών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι που αισθάνονται την ανάγκη επικαιροποίησης των βασικών γνώσεών τους πάνω στο σχεδιασμό, την στατιστική ανάλυση και τη συγγραφή ποσοτικής επιστημονικής έρευνας στην φυσική αγωγή/αθλητική επιστήμη να το πράξουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγή και Αθλητισμού  ή συναφών σχολών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι (Παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης, ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας). Το περιεχόμενο και τα παραδείγματα των διαλέξεων θα επικεντρώνονται στο χώρο της σχολικής φυσικής αγωγής και στο χώρο της άσκησης ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευόμενοι και από το χώρο της εκπαίδευσης και της φυσικής δραστηριότητας. Θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα από το χώρο της ψυχολογίας της σχολικής φυσικής αγωγής και το χώρο της χρήσης της άσκησης για πρόληψη/βελτίωση της υγείας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Τετάρτη απόγευμα 17.00-21.45. Η υλοποίηση των μαθημάτων θα διεξαχθεί σε διάστημα πέντε εβδομάδων (μία φορά την εβδομάδα).

Είναι σημαντική μία βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κάποιου πτυχίου γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο internet.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 30 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα αποτελείται από 10 τρίωρες διαλέξεις εξ αποστάσεως. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες:

Επιμόρφωση εξ αποστάσεως (30 διδακτικές ώρες)

Η  επιμόρφωση θα γίνει εξ αποστάσεως με διαλέξεις μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΑΠΘ.

 1. Σύλληψη της ερευνητικής ιδέας, καθορισμός του ερευνητικού ερωτήματος, κριτική ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, καθορισμός του σκοπού της έρευνας, τεκμηρίωση της σημαντικότητας της έρευνας, καθορισμός των υποθέσεων (Σ. Βλαχόπουλος)
 2. Περιγραφική έρευνα και τεχνικές δειγματοληψίας (Σ. Βλαχόπουλος)
 3. Παραγοντικοί σχεδιασμοί και πειραματική έρευνα (Σ. Βλαχόπουλος)
 4. Διασφάλιση της εσωτερικής και της εξωτερικής εγκυρότητας πειραματικής έρευνας (Σ. Βλαχόπουλος)
 5. Στατιστική ανάλυση με τη  χρήση του προγράμματος SPSS 23: Περιγραφική στατιστική ανάλυση, συσχέτιση δύο μεταβλητών (Ε. Κέλλης)
 6. Στατιστική ανάλυση με τη χρήση του προγράμματος SPSS 23: Σύγκριση δύο μέσων όρων, σύγκριση περισσότερων των δύο μέσων όρων (Ε. Κέλλης)
 7. Στατιστική ανάλυση με τη  χρήση του προγράμματος SPSS 23: Πρόγνωση μιας εξαρτημένης μεταβλητής από πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές (γραμμική παλινδρόμηση) (Ε. Κέλλης)
 8. Συγγραφή του κεφαλαίου των Αποτελεσμάτων ενός επιστημονικού άρθρου (Ε. Κέλλης)
 9. Συγγραφή των κεφαλαίων της Εισαγωγής, της Μεθοδολογίας και της Συζήτησης ενός επιστημονικού άρθρου, μορφοποίηση κειμένου του επιστημονικού άρθρου και της βιβλιογραφίας του άρθρου (Σ. Βλαχόπουλος)
 10. Παρουσίαση της ερευνητικής μελέτης σε επιστημονικό συνέδριο, σύνοψη του προγράμματος (Σ. Βλαχόπουλος)

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του E-learning του ΑΠΘ και θα αφορά σε όλο το εύρος της διδακτικής ύλης του προγράμματος με βάση το υλικό των ηλεκτρονικών διαφανειών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει σε διάστημα μιάμισης (1.30) ώρας να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις του τύπου πολλαπλής επιλογής. Καταχωρείται 0.5 βαθμός ανά σωστή απάντηση με άριστα το 10 και ελάχιστο βαθμό για να θεωρείται επιτυχημένος ο εκπαιδευόμενος το 5. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων θα πηγάζουν από το υλικό που θα περιλαμβάνεται στις διαφάνειες που θα χορηγηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας E-learning του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι θα αξιολογηθούν με το βαθμό του 5 ή υψηλότερο θα χορηγηθεί «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Βεβαίωση Παρακολούθησης» του προγράμματος. Στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι θα αξιολογηθούν με βαθμό χαμηλότερο του 5 θα χορηγηθεί «Βεβαίωση Παρακολούθησης» του προγράμματος μόνο.

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή PDF μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΑΠΘ οι διαφάνειες των διαλέξεων. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σχετικά εγχειρίδια ελεύθερης πρόσβασης από τους καταλόγους της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ προαιρετικά.

Διδάσκοντες

Συμεών Βλαχόπουλος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Πιστοποιητικά

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με μονάδες ECTS (μόνο σε όσους περάσουν με επιτυχία τις διαδικασίες αξιολόγησης)

(β) Βεβαίωση Συμμετοχής (σε όσους δεν περάσουν με επιτυχία τις διαδικασίες αξιολόγησης θα χορηγηθεί «Βεβαίωση Συμμετοχής» μόνο)

Διαδικασία Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25/8 έως 5/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλ.).
 2. Τίτλοι Σπουδών

 

Το πρόγραμμα έχει έναν ελάχιστο αριθμό 15 συμμετεχόντων και έναν μέγιστο αριθμό 17 συμμετεχόντων. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων η επιλογή θα γίνει με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 242 ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ).

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους.

Ημερομηνίες καταβολής του ποσού εφάπαξ από 10/10/2017 έως 25/10/2017. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατοχυρώνεται μόνο μετά την καταβολή του ποσού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος, Καθηγητή Συμεών Βλαχόπουλο στο  vlachop@phed-sr.auth.gr

        Ο Πρόεδρος της                                                       Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                                   του Προγράμματος

        Σ. Βες, Καθηγητής                                                      Σ. Βλαχόπουλος, Καθηγητής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 1, 2017
λήξη: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 30, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Παρασκευή, Αύγουστος 25, 2017 to Πέμπτη, Οκτώβριος 5, 2017